برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی توصیفی زمینه های اشتغال زنان خانه دار خانواده های کم بضاعت شهر کرمانشاهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
رضایی لادن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

تحقیق حاضر سعی دارد تا حد امکان فضای نسبتا جدیدی در بحث های مربوط به اشتغال زنان خانه دار مطرح نماید و به آن مانند زمینه ای برای بحث های تحقیقی و استنباطی آینده توجه شود تا حتی الامکان زمینه های فراهم آوری کار و اشتغال متناسب با وضعیت این قشر از زنان معرفی شده و دیدگاهی نو در این خصوص عرضه نماید.
روش اجرای تحقیق توصیفی کاربردی بوده که با روش پیمایشی و ابزار مصاحبه تنظیم شده است. با توجه به تعداد خانواده های کم بضاعت استان خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی 53461 خانوار بودند بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 382 خانواده برآورد گردید و با شیوه تصادفی و به صورت سهمیه متناسب تعیین و شناسایی شد. در ضمن به منظور کاهش میزان خطا و بی جوابی تعداد 400 پرسشنامه تکمیل شد که از این تعداد به تناسب حجم جامعه 378 خانوار از بین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و تعداد 23 خانوار از بین مددجویان بهزیستی انتخاب شدند که با درنظر گرفتن مناطق و مجتمع های چندگانه به صورت تصادفی پرسشنامه ها تکمیل گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):