برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی، مستندسازی و اصلاح فرآیندهای تخصصی دستگاه های اجرایی استان در جهت استقرار نظام مدیریت بهره وریگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد علامه طباطبایی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
خواجه ای سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: سازمان مدیریت آذربایجان غربی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 3-88911001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه چهارم، جهاددا
 

چکیده:

اهداف طرح عبارت اند از: افزایش رضایت مردم و خدمت گیرندگان دستگاه های اجرایی استان آذربایجان غربی
افزایش کارایی و بهره وری و کاهش هزینه های اجرایی استان آذربایجان غربی
 افزایش اختیارات و تقویت مدیریت استان
مراحل طی شده و روش های اجرایی به شرح ذیل است:
مرحله اول: احصاء و مستندسازی فرایند اختصاصی دستگاه های اجرایی
مرحله دوم: طرح ریزی مکانیسم اصلاح فرآیندها
مرحله سوم: استانداردسازی فرآیند اصلاح شده
مرحله چهارم: اقدامات آموزشی و فرهنگ سازی طرح ارائهکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):