برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی آثار زیست محیطی مجتمع تفریحی و توریستی حیران



گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
پناهنده محمد (همکار طرح)
قویدل آریامن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: مجتمع توریستی حیران

خروجی طرح: 

طرح به کمیته ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست داده شده تا مجوز بهره برداری دریافت کند.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

دهکده گردشگری حیران در شهرستان آستارا واقع در 25 کیلومتری جاده آستارا به اردبیل (با مساحت 7 هکتار) قرار دارد و تعداد پرسنل شاغل در طرح 64 نفر است. علت اجرای آن ایجاد درآمد ارزی، رونق اقتصادی ملی، ایجاد فرصت های اشتغال در منطقه از طریق فعالیت های گردشگری است. آثار منفی حاصل از اجرای طرح در قالب جداول ماتریس آثار متقابل پارامتر زیست محیطی پیامد فعالیت در مراحل ساختمانی و بهر ه برداری بررسی شد. جمع بندی نتایج حاصل از ماتریس در مرحله ساختمانی نشان می دهد که آثار مهم پروژه بر محیط زیست بر اساس تجزیه و تحلیل جدول ماتریس پارامترهای زیست محیطی که مستلزم طرح های بهسازی و اقدامات اصلاحی در مرحله ساختمانی هستند عبارت اند از: فرسایش خاک و خصوصیات خاک، کیفیت آب زیرزمینی، ایمنی و امنیت و سر و صدا هستند.
اقدامات عملیاتی و مدیریتی جهت اجتناب از فرسایش خاک مطالعات جامع و مکانیک خاک برای پایداری ابنیه و سازه ها هستند، همچنین در مرحله بهره برداری پارامتر زیست محیطی مستلزم طرح های بهسازی و اقدامات اصلاحی شامل کمیت و کیفیت آب های زیرزمینی، ترافیک، دفع زایدات و پساب، خطرهای سوانح و عدم ایمنی است. فعالیت های موثر در تاثیر منفی بر کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی دفع فاضلاب، پسماند و مصارف آب است که راهکار اصلاحی جهت اجتناب از ایجاد آلودگی، ساماندهی فاضلاب و دفع زباله از طریق طراحی جایگاه مناسب برای دپوی موقت زباله، گسترش طرح تفکیک از مبدأ و تحویل زباله های جمع آوری شده به مراکز مسوول، همچنین سیستم تصفیه فاضلاب لجن فعال برای دفع مناسب پساب پیشنهاد شده است. در مجموع پروژه با لحاظ طرح های بهسازی و اقدامات اصلاحی توصیه می گردد.



کلیدواژگان:

 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):