برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان، همسران و پیمان کاران شرکت گاز شهید هاشمی نژاد و عوامل موثر بر آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)

خروجی طرح: 

ارسال گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح عبارت اند از:
-1 شناسایی میزان رضایت شغلی افراد در سه گروه کارکنان، پیمان کاران و همسران کارکنان شرکت گاز
-2
تعیین میزان ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی و رضایت شغلی
-3
تعیین بین میزان ارتباط بین رضایت شغلی و مشارکت گروهی
-4
تعیین میزان ارتباط بین رضایت شغلی و رفع نیازها
-5
تعیین میزان ارتباط بین رضایت شغلی و احساس برابری
-6
تعیین میزان ارتباط بین رضایت شغلی و سیاست های سازمان
-7
تعیین میزان ارتباط بین رضایت شغلی کارکنان و همسرانشان
روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری کلیه کارکنان و همسران و پیمان کاران پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد بودند و روش نمونه گیری طبقه ای متناسب و تصادفی ساده می باشد.
مهم ترین نتایج این تحقیق عبارت اند از:
-
وجود تبعیض و عدم احترام به پرسنل باعث نارضایتی شده است.
-
آموزش های تخصصی به پرسنل، تقویت مشارکت گروهی و روابط افراد، تقویت و ایجاد انگیزه، افزایش حقوق، کاهش ساعات کار و قدردانی از کارکنان باعث افزایش رضایت شغلی در بین کارکنان می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):