نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت وکتورهای بیانی حامل ژن پراکسیزومال پروتئین موش (PEP) با برچسب های GST و FLAGگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1387

کارفرما: پژوهشکده رویان

خروجی طرح: 

ـ نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان مورد بهره برداری قرار گرفته است.
ـ چاپ مقاله در مجله علوم پایه دانشگاه اصفهان
ـ چاپ مقاله در مجله پزشکی یاخته
ـ ارائه مقاله به صورت پوستر در Royan International Twin Congress


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

پراکسیزوم ها اندامک هایی تک غشایی هستند که در همه سلول های یوکاریوتی از مخمر تا انسان حضور دارند. واکنش های مختلف بیوشیمیایی نظیر ساخت اسیدهای صفراوی، پلاسمالوژنها و b-اکسیداسیون برخی اسیدهای چرب در پراکسیزوم انجام می شود. پروتئین هایی که در بیوژنز و عملکرد غشای پراکسیزوم نقش دارند، پراکسین نامیده می شوند که جهت ورود پروتئین ها به پراکسیزوم، تشکیل غشای پراکسیزومی و تکثیر پراکسیزوم ها ضروری هستند. پروتئین های ماتریکس پراکسیزوم پس از سنتز در سیتوزول، با استفاده از یکی از سیگنال های هدف یابی پراکسیزومی (PTS)، وارد ماتریکس این اندامک می شوند. یکی از این پروتئین ها، پروتئین پراکسیزومی (PEP) می باشد که ژن آن اولین بار در سال 2002 در موش کلون شده است. مطالعات نشان داده اند که بیان این ژن در طی دوران جنینی موش در بافت های مختلف، متفاوت است و هنوز علت این امر نامشخص است. به منظور بررسی این ژن، PEP-cDNAکلون و سپس وارد وکتور بیانی پروکاریوتی pGEX-6p-2 گردید تا بتوان PEP نشاندار شده با GST را جهت خالص سازی پروتئین تولید نمود. به این ترتیب می توان برای بررسی بیوشیمیایی بیشتر این پروتئین و شناسایی پروتئین های مرتبط با آن از PEP نشاندار استفاده نمود. ژن PEP نشاندار شده با FLAG نیز در وکتور بیانی یوکاریوتی pUcD3 وارد گردید تا برای بیان گذرا و شناسایی جایگاه پروتئین PEP، از این پروتئین نشاندار استفاده شود. وکتور pUcD3/FLAG-PEP که حامل PEP نشاندار شده با FLAG است به درون سلول های بنیادی P19 و رده سلولی یوکاریوتی CHO وارد و به صورت گذرا بیان شد. از آنجایی که پروتئین PEP در انتهای خود حاوی تری پپتید SKI، نوعی تری پپتید مشابه به SKL است که مسوول هدایت پروتئین های ماتریکس به داخل پراکسیزوم می باشد انتظار می رود که PEP وارد پراکسیزوم گردد. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که پروتئین هیبرید FLAG-PEP در ساختار داخل سلولی و اندامک پراکسیزومی قرار می گیرد که این نتایج علاوه بر اینکه یافته های قبلی را تایید می کند، همچنین نشان می دهد که پپتید نشانه FLAG تاثیری در هدف یابی این پروتئین به سمت پراکسیزوم ندارد. در برخی موارد حضور پپتید نشانه باعث برهم خوردن هدف یابی پروتئین در سلول می گردد که در این مطالعه بررسی تاثیر پپتید FLAG در هدف یابی پروتئین PEP نشان داد که حضور این پپتید نشانه در هدف-یابی PEP تاثیری ندارد. همچنین در آینده می توان از وکتورهای ساخته شده در این تحقیق جهت خالص سازی پروتئین PEP و انجام مطالعات پروتئومیکس، مطالعات بیوشیمیایی و شناسایی عملکرد پروتئین PEP استفاده نمود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):