برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و اجرای الگوی سنجش اثربخشی دوره های آموزشی با رویکردی نظام گرا بر فرآیند آموزش کارکنانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد علامه طباطبایی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
خواجه ای سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1386

کارفرما: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 3-88911001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه چهارم، جهاددا
 

چکیده:

مراحل اجرای طرح به شرح ذیل است:
-1آماده سازی انجام طرح
-2طراحی و اجرای الگوی تهیه استانداردهای آموزشی
-3طراحی الگوی تعیین نیازهای آموزشی
-4طراحی الگوی اندازه گیری اثربخشی دوره های آموزشی
-5ارزیابی اثربخشی فرآیند آموزش کارکنان
-6بازنگری و یا تدوین مقررات آموزش کارکنان در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
-7تندسازی نهایی طرح در قالب منشور جامع آموزش کارکنانکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):