برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی نظام اعطای مجوز و تایید کار بالینی در بخش خصوصی و دولتیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: پزشکی اجتماعی

پژوهشگران: 
کاربخش مژگان (همکار طرح)
مفتون فرزانه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: سازمان جهانی بهداشت WHO

خروجی طرح: 

1. برگزاری کارگاه اعتباربخشی مراکز درمانی در سطح وزارت بهداشت با حضور مشاورارشد سازمان جهانی بهداشت (WHO) و نمایندگان برخی از دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی
2. عرضه گزارش نهایی طرح به دفتر سازمان جهانی بهداشت


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

به دنبال افزایش تقاضا برای کیفیت، ابزارهای تنظیمی مختلفی جهت سنجش کیفیت و ارتقای آن در سیستم بهداشتی درمانی عرضه شده اند که بتوانند به بهترین وجه طبابت خوب و مطلوب را از غیر آن افتراق دهند. از جمله این ابزارها اعتباربخشی و صدور مجوزها هستند. اعتباربخشی عبارت از ارزیابی روشمند بیمارستان ها بر حسب استانداردهای مشخص و از پیش تعیین شده است. اعتباربخشی معمولا با تیم چندتخصصی بر مبنای استانداردهای مشخص و منتشر شده انجام می شود. این استانداردها در هر کشوری به تناسب وضعیت خاص اولویت های آن تنظیم می شوند. صدور مجوزها فرآیندی است که طی آن یک سازمان دولتی به فرد یا یک موسسه ارائه دهنده خدمات اجازه فعالیت می دهد. قوانین مربوط به صدور مجوزها معمولا ناظر بر این هستند که نشان دهند آن فرد / موسسه جهت حفظ سلامت جامعه و امنیت مردم صلاحیت دارد. هدف کلی پژوهش اخیر طراحی یک نظام اعتباربخشی و صدور مجوزها در بخش های دولتی و خصوصی در کشورمان ایران بود. ما سعی کردیم با تبیین وضعیت و جایگاه کنونی دو رویکرد تنظیمی یعنی اعتباربخشی و صدور مجوزها در کشورمان و تشریح وضعیت و عملکرد این سیستم ها در کشورهای دیگر نقاط ضعف و محدودیت های موجود را تعیین کنیم و راهکارهای اصلاحی را عرضه کنیم. مراحل این تحقیق شامل تحلیل وضعیت موجود (Situational analysis)، مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب و تعیین محدودیت ها (Gap analysis) و عرضه راهکارهایی جهت بر طرف کردن نقائص(Recommendation & amendments) و در پایان تهیه برنامه عملکردی(Action plan) بود. لذا تیم پژوهش با مراجعه به کارشناسان و صاحب نظران که در اعتباربخشی بیمارستان ها (در وزارت بهداشت و معاونت سلامت دانشگاه) و صدور مجوز به پزشکان (در سازمان نظام پزشکی) مشغول به فعالیت بودند، اهداف اصلی این طرح را تشریح کردند و با مصاحبه های نیمه ساختار یافته رودررو طی جلسات مختلف، ابعاد و خصوصیات مختلف این فعالیت های تنظیمی را تعیین کردند. با مقایسه وضعیت موجود با شواهد به دست آمده از کشورهای دیگر و استانداردهای مندرج در منابع معتبر و نیز مشاوره با صاحب نظران، Gap analysis انجام شد. در همین باره با مشاوره و راهنمایی یکی از کارشناسان باتجربه بین المللی پروفسور سلمان رواف، کارگاهی با عنوان صدورمجوزها و اعتباربخشی در نظام سلامت با حضور ذی نفعان این تحقیق برگزار شد. صدور مجوزها در کشور ما توسط سازمان نظام پزشکی انجام می شود که در عین حال که متولی حمایت از حقوق پزشکان است، مسئولیت حمایت از حقوق بیماران را هم به عهده دارد. این امر می تواند به طور بالقوه و حداقل به طور تئوری دچار تعارض باشد. عرضه راهکارهای پیشنهادی به نظام سلامت: 1. تفکیک دو نقش حمایت از حقوق پزشکان و حمایت از حقوق بیماران به منظور جلوگیری از ایجاد تعارض در این دو نقش؛2. عدم صدور مجوز طبابت به صورت مادام العمر و تعبیه سازوکارهای قوی تر جهت تمدید مجوز مطب پزشکان؛ 3. تدوین معیارهای مبتنی بر کیفیت برای اعتباربخشی که به طور منظم و دوره ای بازبینی شده و ارتقاء یابند؛ 4. سازمان دیگری در خارج از چهارچوب وزارت بهداشت و درمان متولی اعتباربخشی شود که مفهوم ارزیابی خارجی به طور واقعی تحقق یابد؛ 5. آموزش مصرف کنندگان برای مشارکت و ارتقای کیفیت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):