نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان زندان های خراسان رضوی و عوامل موثر بر آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: سازمان زندان های خراسان رضوی

خروجی طرح: 

ارسال گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

اهداف این تحقیق عبارت اند از: 1 سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان زندان های استان خراسان رضوی بر حسب ابعاد مختلف (نوع کار، مدیریت، سیستم ارتقاء و پیشرفت، سیستم پاداش و تنبیه، محیط کار و همکاران) 2 شناسایی و تعیین عوامل موثر بررضایت شغلی کارکنان زندان های استان خراسان رضوی.
مراحل طی شده و روش های اجرایی:
روش تحقیق پیمایشی و نوع تحلیل توصیفی تبیینی و واحد مشاهده و تحلیل فرد بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در زندان های خراسان رضوی و حجم نمونه 456 نفر و شیوه نمونه گیری دراین تحقیق بدین نحو بود که مشهد به عنوان یک طبقه و کلیه شهرستان ها به عنوان طبقه ای دیگر در نظر گرفته شوند. در طبقه مشهد جامعه را برحسب رده های اصلی شغلی طبقه بندی نموده داخل هر طبقه به طور جداگانه بر اساس تخصیص متناسب نمونه گیری انجام شد. از طبقه شهرستان ها به صورت نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای تعدادی تصادفی انتخاب نموده و شهرستان های انتخاب شده سرشماری شدند. البته در شهرستان های انتخاب شده در این بند اطلاعات افراد با معلوم بودن رده شغلی ثبت شدند. شهرستان های انتخاب شده شامل: تربت حیدریه، فردوس، کاشمر، تربت جام و قوچان بودند.
نتایج تحقیق نشان داد که بین دو متغیر نحوه سرپرستی (رئیس اداره) بر رضایت شغلی کارکنان همبستگی مستقیم وجود دارد. بین این دو متغیر نحوه سرپرستی (مدیر کل) و رضایت شغلی کارکنان همبستگی مستقیم وجود دارد. بین دو متغیر مشوق های سنتی و رضایت شغلی کارکنان همبستگی مستقیم وجود دارد. بین دو متغیر امنیت شغلی و رضایت شغلی کارکنان همبستگی مستقیم وجود دارد بین دو متغیر اعتبار اجتماعی شغل و رضایت شغلی کارکنان همبستگی مستقیم وجود دارد. بین دو متغیر روابط غیر رسمی و رضایت شغلی کارکنان همبستگی مستقیم وجود دارد. بین دو متغیر افزایش مهارت های شغلی رضایت شغلی کارکنان همبستگی مستقیم وجود دارد. بین دو متغیر محتوی شغل و رضایت شغلی کارکنان همبستگی مستقیم وجود دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):