برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر جهانی شدن بر جنبش های اجتماعی در ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم سیاسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

اهداف این طرح، تبیین جایگاه جنبش های اجتماعی در فرایند جهانی شدن، شناخت جنبش های اجتماعی فعال در عرصه سیاسی اجتماعی کشور، شناخت و تبیین تاثیر جهانی شدن بر جنبش های اجتماعی در ایران و ارائه راهکارهایی مناسب جهت دفع تهدیدها و بهره گیری از فرصت های ناشی از تاثیرگذاری جهانی شدن بر جنبش های اجتماعی در کشور می باشد.
در این تحقیق ابتدا ضمن تعریف مفاهیم و توضیح رویکردهای مختلف در بحث جهانی شدن، شاخص های این فرایند مورد بررسی قرار گرفت سپس به کمک آمار و ارقام، افزایش یا کاهش این شاخص ها در عرصه جهانی و نیز در ایران بررسی شد و بدین ترتیب روند رشد یا کاهش فرایند جهانی شدن در ایران تبیین گردید. در ادامه جنبش های اجتماعی فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که جهانی شدن چه تاثیری بر این جنبش ها داشته است. در این تحقیق روش مورد استفاده توصیفی تحلیلی است که با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است
.
نتایج تحقیق نشان می دهد شاخص های جهانی شدن در دو حوزه فرهنگی و سیاسی در ایران رشد قابل توجهی داشته است و این امر کلیت جامعه ایرانی به ویژه جنبش های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. یافته های این پژوهش حاکی است پیدایش جنبش های جدید اجتماعی گسترش فعالیت ها و اقدامات جنبش های اجتماعی پیشین، افزایش پیوندهای دوجانبه و چندجانبه، تقویت روش های مسالمتا میز در مبارزه با تغییر سطح فعالیت از سطوح ملی به بین المللی و نهایتا تمرکز مطالبات کنشگران جنبش های اجتماعی در ایران بوده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):