برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی راهکارهای توسعه و ایجاد بسترهای لازم برای نظارت سازمان های غیر دولتی بر تبلیغ و ترویجگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد علامه طباطبایی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1386

کارفرما: پژوهشکده باقرالعلوم

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 3-88911001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه چهارم، جهاددا
 

چکیده:

اهداف طرح عبارت اند از،
-1 ترسیم وضعیت موجود سازمان های غیردولتی فعال درحوزه فرهنگی دینی
-2 شناخت نوع رابطه دولت و سازمان های غیردولتی فعال در حوزه فرهنگی دینی در نظارت بر تبلیغ و ترویج پیام های دینی
-3 شناخت نوع رابطه سازمان های غیردولتی در امر نظارت بر تبلیغ و ترویج پیام های دینی با یکدیگر
-4شناخت موانع موجود در نظارت سازمان های غیردولتی بر تبلیغ و ترویج پیام های دینی

در این پژوهش با استفاده از روش مصاحبه و تهیه پرسشنامه مختص افراد فعال درسازمان های غیردولتی فرهنگی و دینی و پرسشنامه حاوی سوالات سازمانی مربوط به سازمان های غیردولتی فرهنگی و دینی، پرسش هایی مطرح شده و نتایج طرح، حاصل داده های کسر شده از مجموع سوالات این پرسشنامه ها و مصاحبه های به عمل آمده از صاحب نظران می باشد. نتایج طرح بر اساس نرم افزار Spss مورد تجزیه و بررسی قرار گرفته و به صورت دسته بندی ارائه راهکارهای لازم برای دستگاه های اجرایی مختلف ارائه گردیده است.

 

 

 کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):