برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نقد و تحلیل رویکردهای عمده به ادبیات داستانی جنگگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: ادبیات فارسی

پژوهشگران: 
سعیدی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

این تحقیق در پی رسیدن به اهداف زیر می باشد:
1 دسته بندی و شناساندن رویکردهای متفاوت در حوزه ادبیات داستانی جنگ
2 دسته بندی و شناسایی مضمون های غالب در دو دوره داستان نویسی در حوزه ادبیات جنگ
3 شناساندن نویسندگان شاخص ادبیات جنگ و نقد و تحلیل آثار داستانی برجسته آنها
4 کمک به غنی سازی نقد ادبی و حوزه ادبیات جنگ
5 کوشش برای تقویت جریان های ادبی و علمی که در حوزه ادبیات جنگ دغدغه دارند
.
روش این تحقیق تحلیلی ارتباطی و شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای است. در این طرح ابتدا آثار بر اساس زمانی داستان های زمان دفاع مقدس و داستان های پس از دفاع مقدس، و نیز بر اساس نوع اثر (داستان کوتاه بلند و رمان) طبقه بندی، تحلیل و نقد شداه است. بنابراین، چینش داستان ها هم در بخش رمان و هم در بخش داستان های کوتاه بر اساس نوع اثر و زمان نشر آنهاست
.
این تحقیق نشان می دهد نوع نگاه به جنگ و نیز دورنمایه ها و ... چهار رویکرد، یعنی رویکرد ارزشی محور، جامعه محور، انتقاد محور و انسان محور را در حوزه ادبیات داستانی جنگ پدید آورده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):