نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر سیستئامین بر بلوغ و تکوین تخمک های نارس تخمدان منجمد شده موش به روش شیشه ایگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
ایمانی حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1387

کارفرما: پژوهشکده رویان

خروجی طرح: 

ـ نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان و در درمان (ناباروری) مورد بهره برداری قرار گرفته است.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی اثر انجماد شیشه ای با استفاده از کرایوتاپ، بر بافت تخمدان موش نابالغ و همچنین بلوغ و تکوین فولیکول های پرآنترال جدا شده از این تخمدان ها در شرایط کشت آزمایشگاهی می باشد.
به این منظور، تخمدان موش های 14روزه نژاد NMRI، به روش استریل جدا شده و در دو گروه انجمادی و کنترل دسته بندی شدند. تخمدان ها در گروه انجمادی، طی دو مرحله به درون محلول انجمادی حاوی HEPES-buffering TCM199 به همراه اتیلن گلیکول (EG)، دی متیل سولفوکسید (DMSO) و آلبومین سرم انسانی (HSA) منتقل شده و سپس روی کرایوتاپ قرار داده شده و به درون نیتروژن مایع منتقل شدند. تخمدان های منجمد شده پس از سه هفته ذوب شدند (محلول ذوب شامل HEPES-buffering TCM199 به همراه سوکروز و HSA بود) تعدادی از تخمدان های ذوب شده و کنترل فیکس شده تا پروسه های بافتی را برای بررسی های بافت شناسی طی کنند و در بقیه، فولیکول های پرآنترال با تشریح مکانیکی جدا شده و به محیط کشت فولیکول (شامل محیط کشت α-MEM حاوی hFSH، FCS و(ITS منتقل شده و به مدت 12 روز کشت داده شدند. در بررسی های بافت شناسی دیده شد که در گروه انجمادی، مورفولوژی طبیعی فولیکول ها در تمام مراحل تکوین حفظ شده و علیرغم معنادار بودن تفاوت درصد فولیکول های سالم در گروه انجمادی با گروه کنترل (P<0.05)، فولیکول های سالم درگروه انجمادی از بقا بالایی (%34.98) برخوردار بودند. در روز 12 کشت با اضافه کردن hCG و EGF به محیط کشت فولیکول های آنترال، باعث تحریک تخمک گذاری شده و COCهای آزاد شده با مجاورسازی با اسپرم موش نر همان گونه، لقاح داده شده و روند تکوین جنینی در این دو گروه بررسی شد.
بنابر نتایج به دست آمده، انجماد شیشه ای بافت تخمدان موش نابالغ با استفاده از کرایوتاپ بقا فولیکول ها در مراحل مختلف تکوین را تحت تاثیر قرار نداده و فولیکول های پرآنترال حاصل از انجماد تخمدان، توانایی خود را برای تولید اووسیت های دارای قابلیت تکوین حفظ کرده اند. بنابراین این روش برای حفظ و نگهداری تخمدان های نابالغ موشی مفید و کارامد است.
نتایج حاصل از کشت آزمایشگاهی فولیکول های پرآنترال نشان داد که تنها، میزان بقا فولیکو ل ها پس از 12 روز در دو گروه از نظر آماری تفاوت داشت (P<0.05) و در سایر مراحل تکوین فولیکولی در آزمایشگاه از قبیل رشد فولیکول ها، تشکیل حفره شبه آنترال، آزادسازی COC، میزان بلوغ، لقاح و تکوین جنینی هیچ تفاوت معناداری از نظر آماری دیده نشد.(P>0.05) 

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):