برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

انگیزه های روانی مقاومت در بدنه ارتش بعثی عراقگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
منطقی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در اختیار ارگان های نظامی قرار گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف این تحقیق، بررسی انگیزه های روانی مقاومت بدنه ارتش بعثی بوده که به روش اسنادی انجام گرفته و نتایج آن در چارچوب ذیل تدوین شده است. ابتدا طی بیان مقدمه ای (مقدمه اول) در خصوص روان شناسی سیاسی، روان شناسی ادراک و روان شناسی رفتار نابهنجار به تجربیات نظام های توتالیتر و تجربه روان شناسی زندانیان زندان های شوروی پرداخته شده است. ضمن آن با طرح برخی از ابعاد نظام بعثی عراق نشان داده شده که رژیم بعثی در شکل و محتوا، گامی فراتر از نظام های توتالیتر نیز برداشته است.سپس با ذکر تجربیاتی از زندان های سیاسی شوروی در آن زمان این قاعده اساسی به دست آمده است که در شرایط فشار روزافزون، پرخاشگری افراد سیاسی نسبت به نظام سیاسی اجتماعی جامعه شان، رفته رفته به پرخاشگری درونی می انجامد.
در مقدمه دوم پس از تقسیم ارتش عراق به سه قشر: موافقان نظام و مخالفان نظام و بدنه ارتش بعثی عراق پس از ذکر مختصری از روحیات حاکم به موافقان و مخالفان نظام بعث عراق با اتکاء به روان شناسی ادراک برخی از اختصاصات ادراکی بدنه ارتش عراق مورد بررسی قرار گرفته است.
در مقدمه سوم با اتکاء به بخش های متداول ناکامی، تعارض و مکانیزم های دفاعی در روان شناسی رفتار نابهنجار، مساله تعارض و ناکامی در سطح ارتش عراق مورد مطالعه قرار گرفته و در همین خصوص نمونه هایی از توسل نظامیان بدنه ارتش بعثی عراق تعارض هایی را که در آن ها خلجان خاطر ایجاد می نماید، به نفع خویش حل می کنند.
پس از طرح سه مقدمه یاد شده، انگیزه های روانی مقاومت بدنه ارتش بعثی در سه محور تحقیق، تهدید و تطمیع مورد بررسی قرار گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):