برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی راه های افزایش انگیزه مدیران تعاونی های استان اردبیلگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
رسول زاده بهزاد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1386

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

یکی از عوامل موثر در موفقیت تعاونی ها ایجاد انگیزه در بین اعضای تشکیل دهنده آن تعاونی می باشد به همین دلیل در پژوهش حاضر با استفاده از چارچوب نظری مک کله لند و هرز برگ متغیرهایی که باعث افزایش انگیزه در مدیران تعاونی ها می گردد استخراج گردید. بعد از استخراج متغیرهای مورد نظر سوالات و فرضیه های محوری تحقیق تدوین شد. برای آزمون این فرضیه ها و سوالات محوری از دو پرسشنامه محقق ساخته و آزمون استاندارد شده انگیزه جرج لیتوین استفاده شد. محتوای پرسشنامه محقق ساخته شامل شاخص های حمایت مالی، بیمه کردن فعالیت های تعاونی، پایین بودن مدت زمان دریافت وام، پایین بودن نرخ سود تسهیلاتی و اقساط وام، ارائه تسهیلات مناسب در امر دسترسی به مواد اولیه، بازاریابی، امکانات و تجهیزات پیشرفته، نقش ارتباط عاطفی، جوان بودن اعضاء، سطح تحصیلات و تخصص مدیران و اعضای تعاونی می باشد.
به منظور تعیین ویژگی های مطلوب پرسشنامه طراحی شده در اختیار ناظر و چند تن از اساتید مربوطه قرار گرفت و پس از اعلام نظر به منظور تامین روایی مورد نظر یک سری بازنگری در سوالات طراحی شده انجام گرفت. همچنین با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب پایانی این پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفت و مقدار آن 0.76 برآورد شده است. آزمون استاندارد شدن لیتوین هم یک پرسشنامه 16 سوالی است که بر اساس طرح لیکرت در پنج مقیاس تنظیم گردیده است. از این آزمون برای سنجش میزان انگیزه مدیران استفاده گردید. میزان اعتبار این آزمون نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 87.0 به دست آمد. پرسشنامه های مذکور در 464 تعاونی در بین مدیران اجرا گردید سپس داده های گردآوری شده با استفاده از روش های آمار استنباطی آنالیز گردید. تحلیل داده ها نشان می دهد که متغیرهای حمایت مالی دولت، بیمه کردن فعالیت های تولید، پایین بودن مدت زمان دریافت وام، پایین بودن نرخ سود تسهیلاتی، ارتباط عاطفی و درونی اعضاء، بازاریابی مناسب، دسترسی به مواد اولیه، بالا بودن میزان سرمایه اولیه، تجهیزات و امکانات پیشرفته جوانی اعضای تعاونی و تعدیل در میزان اقساط وام دریافتی با انگیزه مدیران تعاونی ارتباط معنی داری دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

نتایج طرح به کارفرما واگذار شده است.Keyword(s):