برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه میزان فراگمنتاسیون لنفوسیت های خون و اسپرمگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: آندرولوژی ژنتیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  زمستان 1387

کارفرما: پژوهشکده رویان

خروجی طرح: 

ـ نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان و در درمان (ناباروری) مورد بهره برداری قرار گرفته است و در Royan International Twin Congress به صورت پوستر ارائه شده است.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

از آنجائی که عوامل اندوژن و اگزوژن بر روند فراگمنتاسیون DNA اسپرم موثر است و نتایج روش های کمک باروری نشان می دهد که متاثر از عوامل فیزیکی، شیمیایی محیط پیرامون ما و شیوه زندگی می باشد. برای مثال ریسک فاکتورهای شغلی و ارتباط آن با نتایج ICSI , IVF بررسی و شناخته شده است. از طرفی دیگر عوامل اگزوژن بر روند فراگمنتاسیون DNA سلول های سوماتیک از قبیل لکوسیت های خون در افرادی که با این عوامل در تماس هستند نیز موثر بوده است. بنابراین در این مطالعه آسیب DNA اسپرم و لکوسیت و ارتباط آنها با یکدیگر بررسی شد. در این مطالعه آسیب DNA اسپرم 63 بیمار کاندید ICSI , IVF که به مرکز باروری و ناباروری اصفهان مراجعه کردند به روش SCD, Comet مورد ارزیابی قرار گرفت، همچنین سلامت DNA لکوسیت این افراد نیز با استفاده از روش Comet ارزیابی شد. داده های فراگمنتاسیون خون بر اساس صدک 10% و داده های اسپرم بر اساس صدک 25% به دو گروه کمتر و بیشتر از صدک گزارش شده، تقسیم بندی شد و نتایج پارامترهای سمن، لقاح، کلیواژ جنین و کیفیت جنین در این گروه ها ارزیابی شد. در مطالعه حاضر ارتباط معنی داری بین فراگمنتاسیون DNA اسپرم و لکوسیت به دست آمد اما ارتباط معنی داری بین لقاح، میزان فراگمنتاسیون DNA اسپرم و لکوسیت مشاهده نشد. در حالی که ارتباط معنی داری بین کلیواژ و کیفیت جنین در روز دوم و سوم با فراگمنتاسیون DNA لکوسیت به دست آمد. بعلاوه کیفیت جنین در روز سوم با DNA فراگمنتاسیون ارتباط معنی داری را نشان داد. (P<0.05)عوامل اگزوژن منجر به آسیب DNA در هر دو نوع سلول سوماتیک و جنسی می شود و می تواند بر نتایج روش های کمک باروری، کلیواژ و کیفیت جنین موثر باشد. بنابراین پیشنهاد می شود که با حذف عوامل اگزوژن محیطی می توان نتایج ICSI , IVF را بهبود بخشید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):