برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی زمینه ها، عوامل و عناصر بومی گرایی در ادبیات منثور عصر جدید (1285-1207)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگران: 
محبتی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تدوین گزارش نهایی و ارائه یک مقاله علمی پژوهشی از نتایج طرح است.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

از اهداف این طرح درک و دریافت دقیق و روشن عناصر، زمینه ها، قالب ها، موضوعات و زبان رئالیسم بومی در ادبیات داستانی از 1207 تا 1299، پیدایی موضوعات و آموزه های بنیادین آثار این دوره برای رشد و کمال ادبیات داستانی امروز و به ویژه نقد ادبی، تحلیل جریان ها، زبان و شکل ادبیات داستانی و نوشته های داستان واره ای در این دوره و تبیین عناصر بومی و بارز در نوشته های بومی گرا است. روش تحقیق در این پژوهش اسنادی است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):