برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت اجتماعی ساکنان منطقه 15شهر تهران به منظور شناسایی آثار آن بر فرآیند تملک واحدهاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
اثباتی زینت (همکار طرح)
پاک نژاد محسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1385

کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

امروزه بزرگراه ها زیرساز توسعه شهری محسوب می شوند. یکی از این بزرگراه های در دست احداث طرح ادامه بزرگراه شرق و بزرگراه امام علی (ع) است.آنچه مسلم است در اجرای هر گونه طرحی لازم است به کاربران و محدودیت های اجتماعی آن توجه شود. به عبارتی، محدودیت اجتماعی در انتخاب سیاست های اجرای طرح اهمیت فراوانی دارد. از آنجا که یکی از مشکلات اجرایی در طرح بزرگراه امام علی (ع) عدم واگذاری اماکن مسکونی، تجاری و کارگاهی واقع در منطقه 15 تهران، ساکنان واحدهای ثبتی واقع در محله هاشم آباد و خوب بخت بود، لازم شد با بررسی سیمای جمعیت شناختی ساکنان و نظرها و دیدگاه های آنان مشارکت هرچه بیشتر آنان در اجرای طرح فراهم آید. هدف از اجرای پژوهش حاضر شناخت وضعیت اجتماعی فرهنگی ساکنان منطقه 15 تهران و تاثیر آن بر فروش و واگذاری واحدهای ملکی خود به شهرداری بود. روش پژوهش روش توصیفی و از نوع پیمایشی مقطعی و جامعه آماری شامل کلیه ساکنان واقع در طرح که شامل ساکنان تجاری، کارگاهی و مسکونی است ، بود و طبق اعلام دفتر طرح بزرگراه امام علی(ع) 3477 پلاک ثبتی است. گروه نمونه 25% از جامعه آماری بود. روش انتخاب گروه نمونه طبقه ای نسبتی بود. بنابراین، در نهایت 793 واحد پلاک ثبتی مطالعه شد. در این بررسی ابزار گردآوری داده های پژوهش مصاحبه ساختارمند بود. بنابراین، چهار نوع پرسشنامه بر اساس اهداف تحقیق تدوین شد: 1. پرسشنامه واحد های مسکونی 2. پرسشنامه واحدهای تجاری 3. پرسشنامه واحد های کارگاهی 4. پرسشنامه واحد های مشاور املاک.
شناخت و توصیف وضعیت اجتماعی فرهنگی ساکنان منطقه 15 شهرداری واقع در طرح بزرگراه امام علی (ع) و یاری رساندن به فرآیند تصمیم گیری درباره نحوه تعامل با ساکنان واقع در طرح جزء اهداف پژوهش بود. و سوال اصلی پژوهش این است که کدام یک از عوامل اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، روانی عاطفی و سیاسی قانونی موجب عدم همکاری ساکنان واقع در طرح بزرگراه امام علی در واگذاری املاک می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):