برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نگرش جوانان شهر اهواز به دین و میزان تقید به آن و نقش صدا و سیما در تقویت نگرش های مذهبیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: صدا و سیمای استان خوزستان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

این پژوهش با هدف آگاهی از نگرش جوانان شهر اهواز به دین و میزان تقید به آن و همچنین نقشی که صدا و سیما می تواند در تقویت نگرش های مذهبی ایفا نماید، اجرا شده است.
در این پژوهش از پرسشنامه سنجش دین داری مسلمانان استفاده شد. جامعه تحقیق کلیه جوانان 18 تا 29 سال شهر اهواز بودند که به روش تصادفی چند مرحله ای تعداد 814 نفر از آنان انتخاب و با مراجعه حضوری به منازل پرسشنامه تحقیق از آنها تکمیل شد.
نتایج به دست آمده نشان داد که نگرش جوانان شهر اهواز در ابعاد اعتقادی و عاطفی قوی تر و در ابعاد پیامدی و مناسکی ضعیف تر است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):