نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه چگونگی و تغییرات جرائم و مجرمین در استان کرمانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
احمدی امیرعلی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1380

کارفرما: استانداری کرمان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

جهاددانشگاهی استان کرمان این طرح را به عنوان یکی از پروژه های طرح ساماندهی اجتماعی استان اجرا کرده و جرائم استان را که شامل مولفه های زیر می باشد، به صورت جامعی مورد بررسی قرار داده است. این مولفه ها عبارتند از: سرقت، قتل، جرایم جنسی، منکرات، نزاع های دسته جمعی، مجالس لهو و لعب، کلاهبرداری، قاچاق، آدم ربایی، شرارت، فحشاء، ولگردی، باجگیری، اخاذی، مزاحمت، جعل اسناد و عناوین، احتکار، گرانفروشی، مزاحمت های تلفنی و مصرف مواد مخدر. برای اجرای این پروژه، ابتدا شاخص های هر مولفه تدوین شد تا بتوان هر یک از این مولفه های کیفی را به صورت کمی مورد بررسی قرار داد. در نهایت وضعیت موجود استان به کمک جمع آوری اطلاعات و آمار و ارقام توصیف و سپس راهبردهایی برای رسیدن از وضعیت موجود به وضع مطلوب. یعنی اهداف تعیین شده ارائه گردیده است.
انجام این تحقیق علاوه بر ارائه تصویری جامع از وضعیت مساله بزهکاری در ابعاد مختلف و به تفکیک شهرستان های گوناگون استان، پیشنهادات واضحی به تفکیک در بخش زیر ارائه نموده است. الف) پیشنهادات بر مبنای نوع جرم ب) پیشنهادات به تفکیک شهرستان ج) پیشنهادات اجرایی و عمومی.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):