برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی زمینه های ایجاد خوشه های صنعتی در استان با تاکید بر مزیت های منطقه ایگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
محمدی سلام (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن1386

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما واگذار شده است.


 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

طی دهه های اخیر فرایند توسعه اقتصادی با استفاده از توسعه خوشه ای نقش بارزی در سیاست های صنعتی کشورهای توسعه یافته ایفا نموده است. چرا که توسعه خوشه ای، احساس مسوولیت نسبت به افزایش قابلیت رقابت واحدهای کوچک و متوسط، بهبود ارتباطات شبکه ای، حمایت های غیرمستقیم در مقابل پرداخت یارانه، ترکیب رقابت و همکاری به منظور تقویت یادگیری و نوآوری و ارتقاء سطح همکاری واحدهای کوچک و بزرگ را مورد تاکید و توجه بیشتری قرار می دهد. بخش صنایع کوچک و متوسط زمینه مناسبی برای بسیج منابع برای تولید، ایجاد درآمد و اشتغال، ریشه کنی فقر، جذب نیروی کار مازاد، تقویت مردم سالاری و تشویق مشارکت کارآفرینان در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می باشد. همچنین این بخش به دلیل دارا بودن عکس العمل سریع تر و کاراتر نسبت به تحولات جهانی و هزینه سنگین حمایت از واحد های پراکنده صنعتی، مورد توجه دولت و مسوولان صنعت قرار دارد که تشویق و ترغیب آنها به خوشه ها و شبکه های صنعتی به عنوان راهکاری موفق و تجربه شده در بسیاری از کشورها مورد توجه سیاستگزاران و مدیران اجرایی نیز می باشد.
در پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی ایجاد خوشه های صنعتی در استان اردبیل پس از مطالعات مربوط سابقه تاریخی و توانمندی ها و قابلیت های اقتصادی استان، با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به بخش صنعت استان و بررسی شاخص های مربوط به مطالعه تغییرات ساختار صنعتی استان و شاخص های تعیین مزیت نسبی و تکنیک های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی، فعالیت های صنعتی قوام یافته و دارای مزیت استان شناسایی شده و با جمع بندی نتایج به دست آمده از این بررسی ها و به کار گیری تکنیک های مربوط به شناسایی خوشه های صنعتی، آن دسته از فعالیت های صنعتی که امکان توسعه آنها به عنوان یک خوشه صنعتی وجود دارد شناسایی و معرفی شده ا ند. در نهایت چهار گروه فعالیت صنعتی شامل: ریسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات (کد 171 )، تولید سایر محصولات غذایی (کد 154)، تولید فرآورده های لبنی (کد 152) و تولید محصولات از چوب و چوب پنبه و... (کد 202) از بین فعالیت های صنعتی موجود و مورد مطالعه، جهت توسعه به عنوان خوشه های صنعتی در استان اردبیل شناسایی شده اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):