برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی راه های پیشگیری فشارهای اخلاقی در مدارس راهنمایی و دبیرستانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
فراهانی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1365

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی شرایطی بوده که افراد ناآگاه در آن شرایط به انحطاط های موجود غلطیده اند و ارائه راه حل های مناسب برای از بین بردن این شرایط بوده است.
این بررسی با روش پیمایشی انجام پذیرفته و دو نوع پرسش نامه (370 پرسش نامه مربوط به پانک و 427 پرسش نامه مربوط به رفتار هنجار شکن) در میان افراد جامعه آماری توزیع شده و سپس به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است. نتایج حاصل از این طرح عبارتند از:
1- وجود خطر بالقوه گرایش دختران نسبتا مذهبی (راهنمایی و دبیرستانی) در شمال و جنوب شهر به سمت پانکی شدن
2- آمادگی ذهنی جوانان نسبت به برخورد شدید ارگان های انتظامی با افراد پانکی و هنجارشکن.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):