برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

برآورد درآمد بالقوه مالیاتی استان اردبیل و امکان پیش بینی آن تا پایان برنامه چهارمگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

بر اساس یافته های حاصل از روش اقتصاد سنجی بین استانی ظرفیت مالیاتی استان طی برنامه چهارم توسعه با احتساب ارزش افزوده بخش کشاورزی از 227.6 میلیارد ریال در سال 1384 تا 650.1 میلیارد ریال در سال 1388 برآورد شده است. به روش پیشنهادی، میزان کل مالیات بالقوه استان در سال های 1381، 1382 و 1383 به ترتیب برابر با 524.473، 14.663 و 1062.2 میلیارد ریال و چنانچه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم لحاظ شود، کل مالیات بالقوه استان در سال های ذکر شده به ترتیب برابر با 48.221، 308.62 و 398.03 میلیارد ریال برآورد شده است. درآمد مالیاتی استان اردبیل با توجه به تامین مالی مخارج جاری دولت در این استان در سناریوهای مختلف در مورد نرخ رشد مخارج جاری دولت در برنامه چهارم و همچنین درصد تامین مالی مخارج جاری دولت از طریق مالیات ها در 12 وضعیت مختلف در پایان برنامه چهارم بین حداکثر 7.4268 میلیارد ریال و حداقل 244.8 میلیارد ریال برآورد شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد با وجودی که استفاده از روش های فوق جهت برآورد درآمد مالیاتی استان و همچنین اعمال اصلاحات مربوط به قوانین مالیات های مستقیم، پاسخ های متفاوتی ارائه می دهند اما در مجموع اعمال اصلاحات مربوط به مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی موجب کاهش درآمدهای مالیاتی استان اردبیل شده است. شاخص تلاش مالیاتی استان اردبیل در سال های 1383-1381 در سناریو های مختلف، بین 91.43 و 68.53 درصد نوسان داشته است. با توجه به یافته های تحقیق حاضر پیشنهاداتی به منظور کاهش شکاف بین درآمد مالیاتی بر اساس روند فعلی و درآمد بالقوه مالیاتی به منظور افزایش شاخص تلاش مالیاتی نیز ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):