برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی پرداخت قبوض گاز از طریق پرداخت غیرنقدیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: شرکت گاز استان یزد

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما تحویل داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته، دریافت و پرداخت قبوض اعم از آب، برق، گاز، تلفن و ... به قلمرو عملیات الکترونیکی و بانک های اینترنتی پا گذاشته است. لذا هدف، بررسی روش بهینه پرداخت غیرنقدی قبوض از نظر فنی و اقتصادی است.
در فصل نخست این طرح، روش های موجود پرداخت قبوض در سطح جهان بررسی شد. در فصل دوم امکانات سرویس دهندگان کارت های اعتباری و بانک ها در داخل کشور با مصاحبه و بررسی سایت های اینترنتی آنها عرضه شده است. در فصل سوم به وضعیت موجود شرکت گاز استان یزد پرداخته شده است. سپس به منظور بررسی مشکلات قبوض در حال حاضر، مصاحبه های لازم با شرکت های صاحب قبوض، بانک ها و سرویس دهندگان کارت های اعتباری صورت گرفت. در فصل چهارم این طرح، به وضعیت موجود شرکت گاز استان یزد از نظر هزینه ای پرداخته شده است. در فصل پنجم، مطالعاتی درباره روش انجام تحلیل و رتبه بندی شیوه های پرداخت صورت گرفته و تئوری های آن بیان شده است. در فصل ششم درباره روش های پرداخت غیرنقدی قبوض، نظرسنجی صورت گرفته از مشترکین تجزیه و تحلیل شد. همچنین با توجه به بررسی های انجام شده در فصل پنجم، تصمیم گرفته شد که از تلفیق دو روش AHP و تاکسونومی استفاده گردد که وزن و امتیاز هر یک از شاخص ها از طریق نظر کارشناسان و یا آمار و اطلاعات موجود تهیه گردید و بهترین شیوه های پرداخت هریک از تعرفه های مشترکین (خانگی، تجاری و صنعتی) انتخاب شد. در فصل هفتم، راهکار و پیشنهادهای لازم درباره اجرای بهترین شیوه های پرداخت عنوان گردید.
بهترین شیوه پرداخت غیرنقدی قبوض برای هر کدام از تعرفه های مشترکین (خانگی، تجاری و صنعتی) به شرح ذیل تعیین گردید: مشترکین خانگی:  پرداخت از طریق دستگاه های خودپرداز، مشترکین تجاری: پرداخت از طریق سیستم تلفن بانک و مشترکین صنعتی: پرداخت از طریق دستگاه های خودپرداز.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):