برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اجتماعی و اثربخشی برنامه بهسازی شهری شهر کرمانشاهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پژوهشگران: 
بادکو بهروز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: دفتر بهسازی و اصلاحات بخش مسکن وزارت مسکن

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

این طرح بر اساس اهداف تنظیم شده با IVVHR در سه شهرک حاشیه ای و یا اماکن غیر رسمی دولت آباد، شاطرآباد و کولی آباد کرمانشاه به اجرا در آمد. این سه محله به عنوان محله های تیپیک به ترتیب در سه گروه درجه یک، درجه دو و درجه سه از بین محله های سیزده گانه انتخاب و بررسی شدند. در اجرای طرح از شیوه های مطالعات کمی، کیفی و نیز بررسی ادبیات و سوابق موضوع استفاده شد. تعداد خانوارهای بررسی شده در پیمایش 1200 خانوار بود که بر اساس بلوک بندی سه محله و طرح نمونه گیری تهیه شده، به طور تصادفی انتخاب گردیدند. در مطالعه کیفی نیز برای گروه های متمرکز در هر مرحله از بین مردان، زنان، پسران جوان و دختران جوان (به صورت مشترک) افرادی انتخاب شدند که بتوانند نماینده گروه های اجتماعی و اقتصادی محله باشند. مصاحبه با افراد کلیدی و شناسایی نهادهای رسمی و غیررسمی از دیگر مراحل اجرای طرح بود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):