برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نقد معرفت شناسی مدرن از منظر سنت گرایانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: پژوهشی الهیات

پژوهشگران: 
مهدیه امیررضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

فلسفه جدید معمولا با جریان های اصلی اش نظیر فلسفه اگزیستانس، فلسفه تحلیلی و مکاتب فیلسوفانی مانند کانت و هگل شناخته می شود. اما می توان گفت معرفت شناسی به واسطه بررسی امکان شناخت به عنوان مهمترین سوال تفکر بشری وجه قابل توجه آن است که در این رهیافت جدید، متفکران برای یافتن یک ملاک جهان روا برای دانش تلاش می کنند. پیش از گتیه باور صادق موجه ملاک پذیرفته شده معرفت راستین بود اما پس از آن مکاتب مختلف معرفت شناسی مانند مبنا گروی، وثاقت گروی، سازگاری درونی ظهور نمودند و این بحث همچنان ادامه دارد.
اما سپهر تفکر دیگری در ورای روشهای نقادانه بررسی معرفت درباره اشیا محسوس وجود دارد. این مکتب فکری که رنه گنون مهمترین چهره آن است به عنوان دیدگاه سنت گرایی شناخته می شود. این دیدگاه بر دو اصل اساسی مبتنی است )اولا مراتب متعدد وجود ثانیا وجود عقل یا روح) به عنوان مهمترین وسیله و راه کسب معرفت حقیقی. سنت گرایان از سوی دیگر سعی در توجیه آموزه های سنتی و آشنا نمودن مردمان عصر جدید با معنی معرفت قدسی دارند و از یکسو تمدن جدید را به واسطه ماهیت ماتریالیستی و دیدگاه تک بعدی آن نقد می کنند.
این تحقیق سعی نموده است تا ویژگیهای هر دو نوع تفکر را مرور کرده و نشان دهد و یک بحث انتقادی بین آن دو بر پا نماید. اما گویی آنها به دو سپهر حقیقتا متفاوت و بسیار بعید متعلق هستند که امکان فهم یکدیگر را ندارند. به نظر می آید آنها قیاس ناپذیرند هم در مفاهیم شان هم در روش هایشان و هم در مشاهداتشان. به عنان مثال در حالیکه سمبلیسم زبان بیان معرفت در نگاه سنتی است از نگاه تحلیلی فاقد معناست. یا اگرچه در دیدگاه سنتی معرفت قدسی ازلی و یقینی است، از نگاه رقیب آن، هیچ دانش حقیقی برای همیشه معتبر نیست.کلیدواژگان: وجودشناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، سنت گرایان، رنه گنون، فریتیوف شوان، سیدحسین نصر

 
 
Title:

The Criticizing of Modern Epistemology from Traditionalist's ViewAbstract:

Usually, modem philosophy is known with its main currents such as Existential philosophy, and Analytical Philosophy or Hegelian and kantion schools. But it might say that epistemology is prominent aspect of new age philosophy due to investigate the possibility of knowledge, as the most important question of human thinking. So in this new philosophical approach, thinkers try to find an overwhelming and universal criteria for knowledge. True justified belief was an accepted criteria of real knowledge before Edmund Gettier, but after that, different schools of epistemology has been revealed such as: Fondationalism, Reliabilism, Coherentism. And the discussion is still going on.
But, there is another sphere of thinking which is beyond the critical way of scrutinizing about knowledge of objective things. This school of thinking is known as traditional view and Rene.Guenone is the most important face of it. This view is based on two principles 1) multiple stats of Being and 2)Intellect or Spirit as the way or tool of achieving true sacred Knowledge.
Traditionalist on one hand try to justify traditional doctrines and make contemporary people familiar with the meaning of sacred knowledge, on the other hand they criticize modern civilization due to the materialist nature and monoaspect viewpoint of it.
Through this research it has tried to review main points and show the characteristics of both and set a critical dialogue between them. But it seems they belong to really different spheres so for as they cannot understand each other. It might say that they are incommensurable in their notions, in their ways and in their observations. For example symbolism is the language of knowledge from traditional view point but it is meaningless from rival viewpoint. While sacred Knowledge is eternal, certain and confident, from rival view point there is no any real knowledge forever.Keyword(s): epistemology, tradition, intellect, reason, criticize