برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر نوتوکورد جنین جوجه در القای عصبی سلول های بنیادی جنینی موشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: پژوهشکده رویان

خروجی طرح: 

ـ چاپ مقاله در مجله خارجی Stem Cells and Development
ـ چاپ مقاله در مجله فیزیولوژی فارماکولوژی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مکانیسم های مولکولی درگیر در تشکیل نورواکتودرم و سلول های عصبی در پستانداران به خوبی روشن نشده اند. سلول های بنیادی جنینی مدل آزمایشگاهی مناسبی برای مطالعه القا و تمایز سلول های عصبی می باشند. این سلول ها قادرند به انواع سلول های عصبی تمایز یابند. به دلیل ارتباط نزدیک نوتوکورد در کل دوره نورولاسیون با صفحه عصبی، بررسی نقش آن در القا و تمایز عصبی کانون تحقیقات فراوانی بوده است، با این وجود در مورد نقش آن اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. در این مطالعه با استفاده از هم کشتی قطعات نوتوکورد با سلول های بنیادی جنینی موش به بررسی نقش نوتوکورد در القا و تمایز عصبی پرداخته شده است.
به منظور تشکیل اجسام شبه رویانی (EBs)، سلول های بنیادی جنینی موش به مدت 4 روز در غیاب فاکتور مهار کنندهی لوکمیا (LIF) کشت داده شدند. سپس EBs به 4 گروه تقسیم شده اند. EBs گروه های 1 و 2 تحت تیمار با اسید رتینوئیک (RA) قرار گرفتند و EBs گروه های 3 و 4 در غیاب RA کشت داده شدند. در مرحله بعد EBs گروه های 1 و 3 با نوتوکوردهای جنین جوجه به مدت 4 روز کشت داده شدند و سپس نوع و درصد سلول های عصبی مورد ارزیابی قرار گرفت.
درصد سلول های عصبی در گروه های 1، 2، 3 و 4 به ترتیب 55، 42، 6 و 5 درصد بود. درصد نورون های حرکتی در گروه اول به 20.4 درصد رسید که نسبت به سایر گروه ها افزایش چشمگیری داشت. نتایج نشان داد که هم کشتی سلول های بنیادی جنینی موش با نوتوکورد باعث القای عصبی این سلول ها نشد ولی در صورتی که نوتوکورد با سلول های بنیادی جنینی موش تیمار شده با RA هم کشتی داده شوند نورون های حرکتی تشکیل می شوند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):