برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی زمینه های احیای فرهنگ «امربه معروف و نهی از منکر»گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  مرداد 1378

کارفرما: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

طرح بررسی زمینه های احیای فرهنگ«امربه معروف و نهی از منکر» مطالعه جامعی است درخصوص آموزه دینی امر به معروف و نهی از منکر.
سوالات اساسی تحقیق ابتدا در مصاحبه های اکتشافی با حضور چهل نفر از متخصصان و صاحب نظران حوزه های فکری جامعه شناسی، علوم دینی، فرهنگی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفت. سپس چارچوب نظری با رویکرد بومی و مدل های مختلفی جهت ارزیابی وضعیت امر به معروف و نهی از منکر در بین اقشار مختلف جامعه تدوین گردید.
در مطالعه مذکور با استفاده از سه پرسش نامه و در قالب 300 گویه داده های وسیعی از نگرش هشت قشر مختلف شامل: دانش آموزان، دانشجویان، بازاریان، زنان خانه دار، روحانیون بسیجیان، کارمندان دولت، دبیران و مدیران مدارس شهر تهران جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در این پژوهش روش های مختلفی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است از آن جمله:
تحلیل عاملی، مسیر، تحلیل میانگین و واریانس یک طرفه، تحلیل «رگرسیون» تحلیل خوشه ای، آزمون روایی، آزمون اعتبار و تکنیک های شاخص سازی
نتایج این طرح نشان می دهد که به طور متوسط پاسخ گویان تحقیق از روحیه اقدم متوسط و روحیه پذیرش نسبتا بالایی در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر برخوردارند. دانش افراد نسبت به ماهیت امر به معروف در سطح متوسط است. نگرش پاسخ گویان نسبت به فضای اجتماعی در ارتباط با امر به معروف و شیوه های اجرایی و سازمانی شدن امر به معروف در جامعه و عملکرد مسوولان، منفی ارزیابی شده است. پاسخ گویان نقش و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را در حد متوسط بالا ارزیابی نموده اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):