برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و مقایسه بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات استان مرکزی در استفاده از نهاده های تولیدگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مرکزی (اراک) 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1386

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی

خروجی طرح: 

1. واگذاری نتیجه مطالعات طرح به کارفرم
2.استفاده از نتایج طرح در برنامه های آینده سازمان بهره بردار 


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-2777400-0861

نشانی سازمان مجری: اراک، خیابان شهید بهشتی، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 716
 

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است که به بررسی و مقایسه بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات استان مرکزی در استفاده از نهاده های مختلف تولید پرداخته شود.
مرحله اول: وضعیت موجود، جهت نشان دادن تصویر کلی و وضعیت نهاده های نیروی انسانی، سرمایه، زمین و انرژی و حامل های آن در این سه بخش بررسی شده است.
مرحله دوم: به وسیله تعدادی از شاخص های معمول اقتصادی به بررسی وضعیت بکارگیری نهاده های تولید در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات پرداخته شده است.
مرحله سوم: با استفاده از نتایج شاخص ها به مقایسه بخش های مذکور پرداخته شده است.
نتایج حاصل از بکارگیری شاخص های اقتصادی حاکی از آن است که:
-1 بهره وری نیروی کار در بخش صنعت از بخش های کشاورزی و خدمات بیشتر است.
-2 محصول سرانه نیروی کار در بخش صنعت از بخش های کشاورزی و خدمات بیشتر است.
-3 ضریب اشتغال زایی برحسب ارزش افزوده در بخش کشاورزی از سایر بخش ها بیشتر بوده، یعنی بخش کشاورزی کاربرتر از سایر بخش هاست.
-4 ضریب اشتغال زایی برحسب سرمایه گذاری در بخش صنعت از بخش کشاورزی بسیار بالاتر است
-5بهره وری سرمایه در بخش صنعت از بخش کشاورزی بسیار بالاتر است.
-6 بازدهی آب در بخش صنعت از بخش کشاورزی بسیار بالاتر است.
-7 بازدهی برق در بخش خدمات بالاتر از سایر بخش هاست، نکته قابل ذکر بالاتر بودن این شاخص در بخش کشاورزی نسبت به صنعت است که این مساله می تواند به دلیل مصرف بالای برق در برخی صنایع استان از قبیل آلومینیوم سازی و مصرف پایین برق در بخش کشاورزی باشد.
-8 بازدهی سوخت در بخش کشاورزی بالاتر از سایر بخش هاست، که این مساله می تواند به دلیل مصرف پایین سوخت در بخش کشاورزی، مصرف سوخت زیاد در برخی صنایع استان و نیز مصرف سوخت بالای بخش حمل و نقل در بخش خدمات باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):