برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل مخاطرات و راهبردی (HAZOP) و تجزیه و تحلیل عوامل ریسک در واحد سودااش مجتمع پتروشیمی شیرازگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
رشتچیان داوود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1385

کارفرما: شرکت پتروشیمی شیراز

خروجی طرح: 

سمینار علمی، آموزشی برای کارشناسان معرفی شده از طرف مجتمع پتروشیمی شیراز عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

واحد سودااش مجتمع پتروشیمی شیراز از واحدهای قدیمی آن مجتمع است و دارای فناوری تولید قدیمی است. بنابراین، هدف از انجام این طرح بررسی دقیق واحد از نظر ایمنی و عرضه پیشنهادهای اصلاحی یا بازنگری طراحی به منظور بهبود سطح ایمنی و عملیات واحد است.
در این طرح پژوهشی با تشکیل تیم پژوهشی متشکل از کارشناسان واحد و پژوهشگران دانشگاهی و پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران، اطلاعات کامل فرآیندی برمبنای PFD ،P & ID و کلیه اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در واحد و نقشه های مطابق با واقعیت اخذ گردید و با شناسایی عوامل بروز خطر یا مشکلات عملیاتی در واحد سودااش، خطرهای مهم و عمده به روش تحلیل درخت خطا (FTA) موشکافی شد و ماهیت و وضعیت نامطلوب خطرساز شناسایی شد و در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد و کاهش خطر و افزایش سطوح ایمنی عرضه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):