برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جمع آوری، شناسایی و بررسی رابطه اکولوژیک گیاهان شاخص و میکوریز در منطقه خارتوران ـ استان سمنانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیولوژی

پژوهشگران: 
کریمی فرح (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه مقاله ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

قارچهای میکوریزی آربوسکولار تقریبا در تمامی خاکها وجود دارند و تشکیل همزیستی با بیش از 80% گیاهان موجود در خشکی می دهند. در این تحقیق، وجود قارچهای میکوریز آربوسکولار در ریزوسفر گیاهان غالب در منطقه خارتوران و همچنین ارتباط بین آنها با خصوصیات خاک و درصد فلاوونوئیدهای ریشه گیاهان غالب مورد بررسی قرار گرفت. سه ایستگاه در غرب منطقه انتخاب گردیده و سه نمونه از ریزوسفر اطراف ریشه 3 گیاه غالب منطقه جمع آوری گردید و سپس گونه و محتوی اسپور آنها تعیین گردید. خاکها توسط متد XRF مورد آنالیز قرار گرفتند و همچنین فلاوونوئیدهای عصاره ریشه ها اندازه گیری شدند. چهار گونه قارچ میکوریز آربوسکولار Entrophospora infrequens، Glomus intraradicus، G. marcrocavpum و G. microaggregatum تشخیص داده شدند. شمارش اسپورها مشخص کرد که بین تعداد اسپور و خصوصیات خاک ارتباط معنی داری وجود دارد. در این تحقیق ارتباطی بین میکوریزی شدن ریشه و فلاوونوئید مشاهده نشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Arbuscular mycorrhizal fungi, occur in almost all soils and forming symbiotic associations with more than 80% of all terrestrial plant species.
In this research, occurrence of Arbuscular mycorrhizal fungi in rizospher of dominant plant in Kharturan region was determined in relation to some properties of soil and percent of flavonoids of plant roots. Three stations were selected in western part of the area and three samples were collected from rizospher of dominant plant, then species and spore counting determined. The soils analyzed with XRF method and flavonoid of root extract was detected.
Four Arbuscular mycorrhizal fungi Entrophospora infrequens, Glomus intraradices, G. macrocarpus and G. microaggregatum were recognized. The number of spore showed significant correlations with some soils propertis. Also in this research no occurred between the mycorhrization of root and flavonoid.Keyword(s):