برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان شیوع و عوامل موثر در بروز سروما در جراحی های سرطان پستانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: جراحی عمومی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیرماه 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

 چاپ مقاله


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

سرطان پستان شایعترین سرطان بانوان است و جراحی مهم ترین نقش را در درمان این بیماران ایفا می کند. سروما یکی از شایعترین عوارض پس از جراحی سرطان پستان می باشد. این مطالعه یک بررسی گذشته نگر و مقطعی بوده و با هدف برآورد نسبی از میزان بروز سروما و عوامل موثر بر بروز آن در این بیماران انجام پذیرفته است.
اطلاعات بدست آمده از 158 بیمار مبتلا به سرطان پستان که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، از مرکز بیماریهای پستان جهاد دانشگاهی و بیمارستان امام خمینی در پرسشنامه ای جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. این اطلاعات شامل خصوصیات بالینی و دموگرافیک بوده و متغیرهایی که مرتبط با بروز سروما بودند مانند سن بیمار، نوع عمل جراحی، اندازه تومور، درگیری غدد لنفاوی زیر بغل، شیمی درمانی قبل از عمل، ابزار جراحی (کوتر یا اسکالپل)، استفاده از بانداژ در محل عمل و مئت زمان درناژ محل عمل مورد مطالعه قرار کرفتند
.
نتایج بررسی حاکی از آن است که میزان بروز سروما در این بیماران 35% بوده و در آنلیز رگرسیون لجستیک چند متغیره بروز سروما به طور معنی داری با نوع عمل جراحی بیمار (جراحی محافظه کارانه یا برداشتن کامل پستان) ارتباط داشته است (P= 0.04, %95CI=1.01-7.9, OR=2.83) و سایر عوامل هیچ ارتباطی با بروز سروما نداشته اند.
با توجه به نتایج بدست آمده بنظر میرسد که نوع عمل جراحی یک عامل پیش بینی کننده برای بروز سروما پس از جراحی سرطان پستان باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Seroma formation after surgery for breast cancerAbstract:

Background: Seroma formation is the most frequent postoperative complication after breast cancer surgery. We carried out a study to investigate the effect of various demographic, clinical andtherapeutic variables on seroma formation.
Patients and methods: A retrospective cross sectional study of patients who underwent surgicaltherapy for breast cancer with either modified radical mastectomy (MRM) or breast preservation (BP) was carried out. The demographic data and clinical information were extracted from case records. Seroma formation was studied in relation to age, type of surgery, tumor size, nodal involvement, preoperative chemotherapy, surgical instrument (electrocautery or scalpel), use of pressure garment, and duration of drainage. The multiple logistic regression analysis was performed to estimate odds ratios.
Results: A total of 158 patients with breast cancer were studied. The mean age of the patients was 46.3 years (SD±11.9). Seventy-three percent underwent modified radical mastectomy and the remaining 27% received breast reservation surgery. Seroma occurred in 35% of patients. In multivariate logistic regression analysis an association of postoperative seroma formation was noted with modified radical mastectomy (OR= 2.83, 95% CI 1.01–7.90, P=0.04). No other factor studied was found to significantly effect the seroma formation after breast cancer surgery.
Conclusion: The findings suggest that the type of surgery is a predicting factor for seroma formation in breast cancer patients.Keyword(s):