برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه زیست شناختی جلبک سبز سلولی دونالیه لاگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1372

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

با توجه به مطالعات محققان قبل و در ادامه منطقی آن مطالعات جلبک دونالیه لا ویریدس (D.viridis) از حوضچه های تبخیر نمک اطراف دریاچه ارومیه جمع آوری گردید و اثر تنش (stress) نمک (کلرور سدیم)، نور و دما بر رشد و نیز اثر این تنش (و یا شوک نمکی) بر رنگیزه ها، گلسیرول، پروتئین و در نهایت ساختمان الکترون میکروسکوپی این گیاه آبزی مورد مطالعه قرار گرفت. جمع بندی و فشرده نتایج حاصل به صورت پنج فراز زیر قابل ارایه می باشد:
1- اثر نمک بر رشد
اثر نمک بر رشد (شمارش سلولها) در تیمارهای نمکی صفر تا چهارصد گرم در هر لیتر محیط کشت
(%.) مطالعه شد. به علت تورژسانس افراطی و در نتیجه پارگی سلولها، در هر سه تکرار غلظت نمک %.0، جلبکی مشاهده نشد. با افزایش غلظت نمک از رشد جلبک کاسته شد، به علاوه رشد بیشینه در غلظت کمتر نمک در مقایسه با غلظت زیادتر نمک در کوتاه مدت بدست می آید. در غلظت کمتر نمک از میزان رشد جلبک، به علت افزایش سریع تعداد پرتوزوئرهای شکارچی کاسته شد. غلظت بهینه نمک برای رشد بین %.250 تا %.300 بود.
2- اثر نور بر رشد
اثر شدت نور 1000 تا 8000 لوکس بر رشد جلبک در دو تیمار
%.250 و %.300، هر یک با سه تکرار، مطالعه شد. به طور کلی با افزایش شدت نور رشد افزایش یافت. در شدت نور ثابت میانگین رشد جلبک در غلظت نمک %.300 در برخی موارد حتی به کمتر از نصف میانگین رشد، جلبک در غلظت نمک %.250 رسید. به عبارت دیگر با افزایش شدت نور از تاثیر غلظت زیادتر نمک بر رشد کاسته نشد. در شدت نور 8000 لوکس، احتمالا به علت بازدارندگی نوری، جلبکی مشاهده نشد. شدت نور بهینه برای رشد بین 3000 تا 6000 لوکس بدست آمد.
3- اثر دما بر رشد
اثر دمای 25، 35 و 42 درجه بر رشد جلبک در دو تیمار نمکی
%.250 و %.300 مطالعه شد. بطور کلی با بالاتر رفتن دما رشد افزایش یافت. افزایش رشد با بالاتر رفتن دما در غلظت نمک %.300 به مراتب بیشتر از غلظت %.250 بود. چنین به نظر می رسد که با بالا رفتن دما از تاثیر غلظت زیادتر نمک بر رشد کاسته می شود و به عبارت دیگر مقاومت به افزایش نمک و زیادتر می گردد. دمای بهینه برای رشد 35 درجه بود.
4- اثر نمک بر رنگیزه ها، گلیسرول و پروتیین
در چهار تیمار
%.150، %.200، %.250 و %.300، اثر غلظت نمک بر غلظت رنگیزه ها، گلیسرول و پروتیین مطالعه شد. با افزایش غلظت نمک ازغلظت کلروفیل کاسته شد، در حالیکه بر غلظت کاروتنوئید، گلیسرول و پروتیین افزوده شد. مقایسه نیم رخ پروتیین هر یک از تیمارهای یاد شده، حاکی از افزایش و یا کاهش غلظت و حتی حضور یا غیبت تعدادی از باندهای پروتئینی بود.
5- اثر نمک بر فراساختارهای سلولی
اثر نمک بر فراساختمان سلولی درچهار تیمار
%.150،‌ %.200، %.250 و %.300 مطالعه شد. بررسیهای الکترون میکروسکوپی تفاوتی در فراساختمان سلولی نشان نداد.
بر خلاف گیاهان عالی که در حضور نمک تغییرات ریختی مشهودی را نشان می دهند، چنین به نظر می رسد که تنش نمکی با القای تغییرات عمده بیوشیمیایی در سلولهای جلبک های دونالیه لا ضمن تنظیم اسمزی سلول و بازیابی حجم اولیه، تغییرات چندانی را بر ریخت شناسی آن اعمال نمی کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:

(Effect of light, temperature & salt stresses on physiological activities of Dunaliella viridis (a green algaAbstract:

With regard to researches of other authors and in the continuation of our preceding studies. Dunaliella viridis (a green alga) was collected from salt works adjacent to the Urime lake (a hyper saline one), in the soul west of Iran, and the effects of salt (common salt) stress on pigments, proteins and glycerol and finally on the ultras tructure were scrutinized. The results have been summarized as follows.
1- The effect of light growth:
The effect of light intensity (1000-8000 lux) on the growth of the alga in two salt treatments (250%, & 300%), each with three replica as, was inspected. Generally, there was a linear relationship between light intensity and growth. In a given light intensity, the average of algal growth in 300%, in some cases, reached to fewer than the half of the average of growth in 250%, increasing of light intensity could not reduce the effect of salinity on growth Probably, involving of photo inhibition, there was no alga in 8000 lux treatment. The optimum light intensity was 3000-6000 lux.
2- The effect of temperature on growth:
The effect of three temperatures, 25±2.35±2 &42±2C, on algal growth, in 250%, and 300%., was studied. In general, as temperature was increasing, the growth was increasing too. The increment of the growth, as the temperature rising, in 300%, was much more than 250%. It is appeared that, higher temperature reduces the effect of salinity on the growth in other words, the resistance to higher salinity becomes more. The optimum temperature was 35 C.
3- the effect of salinity on growth:
The effect of Salt on growth (cell numbering) in non, salt, 50%., 100%., 150%., 200%., 250%., 300%., 350% & 400% were studied. By reason of extreme turgor and thus, the cell bursting, there was no cell in 0%. As salt concentration was increasing, the alga growth reduced. In addition, in the lower salt concentrations, the maximum growth was obtained in shorter time. The optimum salt concentration for growth was 250%., 300%.
4- The effect of salinity on pigments, protein & glycerol contents:
The effect of salinity on pigments, protein and glycerol contents in four treatments, 150%., 200%., 250%., & 300% was studied. As salt concentrations was increasing, the chlorophyll content was decreasing, white protein and glycerol were raising. Comparing protein profiles of the aboved mentioned treatments, showed increasing and / or decreasing or even presence or absence of some protein bands.
5- The effect of salinity ultra structure:
in four salt treatments, 150%., %200., %250. & 300%. The fine structure of the alga was scaned. The electron microscopy examination did not emerge differences.
Unlike higher plants, which show clear morphological changes in presence of salt, it is appeared that salt stress with inducing main biochemical changes in Dunaiieiis, while adjusting cell osmosis and recovering the original volume of the cell, exerting no obvious changes morphologically.Keyword(s):