برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر تورم بر کسری بودجه در ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

این طرح به صورت مقاله ای با عنوان بررسی تاثیر تورم بر کسری بودجه در مجله علمی پژوهشی تحقیقات اقتصادی مورد پذیرش واقع شد و در مجله شماره 63 به چاپ رسید.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

به طور کلی آثار تورم بر کسری بودجه مبهم است و با توجه به وضعیت اقتصادی کشورها، نتایج متفاوتی خواهدداشت. این طرح به بررسی دو دیدگاه نظری در خصوص آثار تورم بر کسری بودجه از جهت درآمدهای مالیاتی (فرضیه تانزی) و هزینه های دولت (فرضیه پاتینکین) پرداخته و از لحاظ تجربی این دو دیدگاه را در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی طی دوره (1379:4 – 1360:3) به بوته آزمون گذارده است.
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در بلندمدت اثر تانزی به لحاظ پایین بودن کشش وقفه های مالیاتی به شدت عمل کرده است. بدین ترتیب با افزایش تورم کسری بودجه از طریق کاهش درآمد واقعی مالیاتی، افزایش می یابد. اما در بلندمدت اثر پاتینکین به دلیل بالا بودن کشش قیمتی هزینه های دولت و سهم بالای هزینه های جاری دولت، عمل نمی کند. بنابراین تورم از طریق هزینه های دولت بر کسری بودجه فشار آورده و آن را گسترش می دهد. لذا در اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی تورم موجب افزایش کسری بودجه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

In general, the relationship between inflation and budget deficit is ambiguous and according to countries' situation, it has different results. In this investigation, the effect of inflation on the budget deficit from tax income and expenditure aspects in Iran economy has been considered. In order to test of Tanzi and patinkin my pothesis has been used seasonal data during 1360: 3-1379: and OLS and MLE approaches. The results indicate that Tanzi effect acts strongly at short-run and long-run because of long tax collection lag, less price elastisity tax system and high inflation rate. Futher more, increasing inflation expands the budget deficit by decreasing real tax revenue. In contrast, the patinkin effect doesn't act both, short-run and long run because of high price elastisity goven1ment expenditure of the total. Thus, inflation expands budget deficit from expenditure side.
In other hand, in Iran economy, budget deficit increases inflation rate. There for, there is radical bilateral relationship link between inflation and budget deficit in Iran economy.Keyword(s): Iran Economy, Inflation, Budget Deficit, Tanzi-hypothesis, patinkin hypotesis