برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مسایل و مشکلات عاطفی، روانی و اجتماعی نوجوانان و جوانان شهر اهواز (فاز اول)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: روان شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دیماه 1380

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

این تحقیق برای بررسی مسایل و مشکلات عاطفی، روانی و اجتماعی نوجوانان و جوانان شهر اهواز انجام گرفته است. جمعیت هدف کلیه نوجوانان و جوانان شهر اهواز بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تعداد 600 نفر (300 نوجوان و 300 جوان) با نسبت مساوی از هر دو جنس گزینش شدند.
برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه
MMPI برای سنجش مشکلات عاطفی و روانی برای سنجش مشکلات اجتماعی آزمودنی ها استفاده شد. روش اجرای تحقیق به این صورت بود که ابتدا جمعیت مناطق پنجگانه شهر اهواز مشخص شد و سپس حجم نمونه با توزیع متناسب بین مناطق تقسیم شدند و از هر منطقه 20 درصد محله های آن گزینش و به طور تصادفی پرسشنامه ها تکمیل شدند.
نتایج آماری نشان داد مشکلات عاطفی و روانی نوجوانان و جوانان دختر و پسر شهر اهواز در دامنه عادی و طبیعی قرار دارد. لیکن در مقایسه نوجوانان و جوانان دختر و پسر با یکدیگر معلوم شد نوجوانان و جوانان پسر مشکلات عاطفی و به ویژه روانی بیشتری نسبت به نوجوانان و جوانان دختر دارند. همچنین، مشکلات اجتماعی از نظر نوع و میزان این مشکلات در نوجوان و جوانان پسر و دختر تفاوت معنی داری وجود ندارد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):