برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی توصیفی روانشناسی نوجوانان و جوانان در سال های 1373-1370گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
منطقی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

باتوجه به تحولاتی که جوانان انقلاب اسلامی طی دو دهه اخیر داشته اند، هر ناظری را به شگفتی وامی دارد. ملاحظه استقبال جوانان از ارزش ها و هنجارهائی که روزبه روز از ارزش ها و هنجارهای موردپذیرش نظام فاصله می گیرند، فزونی گرفتن روزافزون حجم انحراف های اجتماعی جوانان، خصوصی شدن دین درنزد بسیاری از جوانان، غرب گرایی افراطی و ... بیانگر تحولات عمیقی هستند که تحقیق درصدد ارائه تبیین نسبی این مساله بوده است. بنابراین، در یک نظرسنجی در سطح انبوهی از جوانان دختر و پسر راهنمایی و دبیرستانی، مسایل و مشکلات آنها موردپرسش قرار گرفت.
داده های حاصل حکایت از آن دارند که اولا پیشرفت های فناوری جهان معاصر شکاف عمیقی بین بلوغ زیستی و بلوغ اقتصادی به وجود آورده است که تبعات زیستی، روانی و اجتماعی آن در مفهوم جوانی تغییراتی ایجادکرد و به تعمیق و گسترش آن انجامیده است. به تعبیر دیگر، می توان گفت که درحال حاضر جوانی با توانی مضاعف مطرح شده است.
ثانیا پیشرفت های فناوری، جهان را به دهکده واحدی تبدیل کرده است که این مساله با به هم زدن روندجامعه پذیری جوانان، اوضاع بغرنجی را پدید آورده و سبب شده است مرجع ارزشی جوان رفته رفته از داخل به خارج تغییر یابد.
ثالثا انقلاب اطلاعاتی، احساس نسبیت نظریات را به جوانان القا کرده و آنان با روحیه ای کمتر تعبدی و بیشترتجربی، به مسایل می نگرند.
رابعا در برخورد با مساله جوانی که در حال حاضر قویا مطرح است، اولیای امر جوانان به این مساله عنایت نداشته، مسایل و مشکلات آنان را به میزان زیادی به خودشان حواله کرده اند.
از آنجا که به نظر می رسد تداوم روند فوق، ناکامی جوانان انقلاب اسلامی را به عصیان تبدیل می کند، تحقیق با پیشنهاد کنارنهادن تحلیل های ساده اندیشانه ای همچون تهاجم فرهنگی، پیش گرفتن بررسی های دقیق دراین ارتباط را پیشنهاد کرده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):