برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سرطان پستان در کتب مشهور پزشکی کهن ایرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
امیدواری سپیده (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1375

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

سرطان پستان از زمانهای بسیار قدیم شناخته شده است. تومورهای پستان توسط مصریان، 3000 سال پیش از میلاد مسیح توصیف شده اند. پس از آن، اطبای یونانی و رومی درباره سرطان پستان مطالبی نوشتند و این امر در طی قرون وسطی و قرنهای اخیر ادامه یافت. در طول قرون، اتیولوژی و پاتوژنزهای مختلفی در مورد این بیماری مطرح شده اند و در نتیجه درمانهای مختلفی نیز جهت آن پیشنهاد و بکار گرفته شده اند.
در کتب پزشکان بنام ایرانی همچون رازی، ابن سینا، جرجانی، اخوینی، اهوازی، و...نیز مطالب بسیاری در مورد اتیولوژی، پاتوژنز، علایم بالینی تشخیص افتراقی و درمان سرطان پستان و دیگر اعضای بدن وجود دارد که بسیار در خور توجه و جالب می باشد. مثلا رازی بوضوح در الحاوی از زخمهای سرطانی نام می برد. ابن سینا در قانون، در قسمتهای مختلف در مورد اتیولوژی سرطان، مواد سرطانزا، درمان زخمهای سرطانی، نقش جراحی در درمان سرطان و... متذکر شده است. اخوینی در هدایته المتعلمین معتقد است که اگر سرطان در مراحل اولیه باشد قابل درمان است که در این صورت اگر در اندامی باشد که قابل بریدن باشد باید برید و در این امر مورد نیز متذکر می شود که اگر از ریشه درمان سطان صورت نگیرد، علیرغم اقدام به جراحی باز هم بیماری می تواند موجب مرگ بیمار شود.
جرجانی نیز در ذخیره خوارزمشاهی بیان می کند که سرطان در تمامی اندامهای بدن می تواند پدید آید و سرطان با گوشت و پوست آمیخته است و بیخها و شاخه هاکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Breast cancer is an ancient disease. Breast tumors were described by the Egyptians 3000 years before the birth of Christ. Subsequently, Greek and Roman physicians wrote about breast cancer, and the record of the disease continued through the Middle Ages and into modern times. In the course of centuries, different etiologies and pathogenesis have been proposed for breast cancer and consequently different managements have been used.
There are numerous writings in the books of famous Iranian physicians like Razi, Ibn Sina, Jorjani, Akhaveini, Ahvazi, etc. about etiology, pathogenesis, clinical symptoms and sings, differential diagnosis, and management of cancer of breast and the other organs. These writings are very important and interesting. For example, Razi cites cancerous wounds in his book "Alhavi". Ibn Sina in different parts of "Canon" has pointed to the etiology of cancer, cancerogen materials, management of the cancerous wounds, the role of surgery in the management of cancer, etc. Akhavini in his book "Hedayat al-Moteallemin" believes if cancer is in its primary period, it can be treated and its treatment will be accomplished by amputation of organ and he has mentioned that if surgery isn’t performed rooty, cancer can lead to the death of patient, despite of surgery. Jojani in "Zakhireh kharazmshahi" says that cancer can be come into existence in the all parts of body and it is mixed meat and skin and it has roots and branches.
In this research, views of the famous scientific personalities of Iran on breast cancer will be discussed, the personalities who have been able to affect the medical science, whether in their own times or later eras and the influence of their writings is not confined to their fellow citizens or contemporaries.
Rather, their influence extends beyond the limits of time and space.Keyword(s):