برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تعیین کننده های هویت یابی و الگوگزینی در میان دانش آموزان دبیرستانی شهرستان شیراز و ارتباط آن با شیوه های فرزند پروری خانواده هاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
دیره عزت (مسئول طرح)
خیر محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1375

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

در این تحقیق جمعا 623 دانش آموز دبیرستانی از چهار ناحیه آموزشی شهرستان شیراز و از پایه های اول تا چهارم نظری (از کلیه رشته های تحصیلی) انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. که از این تعداد 314 نفر دختر و 206 نفر پسر بودند. در انجام این تحقیق از میان کل دبیرستانهای نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان شیراز 4 دبیرستان دخترانه و 4 دبیرستان پسرانه به طور تصادفی انتخاب شدند. هدف از انجام این تحقیق بطور کلی روشن نمودن جاذبترین (مقبولترین و محبوبترین) الگوهای رفتاری در میان نوجوانان و نیز مقایسه این مساله در میان دو گروه مورد مطالعه یعنی دختران و پسران دبیرستان بود. همچنین محور مطالعه مذکور، یافتن ارتباطی میان پذیرش الگو شیوه های فرزند پروری بود. در این راستا از دو پرسشنامه تحت عناوین "تعیین کننده های الگویابی و هویت یابی نوجوانان" و "شیوه های فرزند پروری خانواده ها" استفاده گردید. شایان ذکر است که پرسشنامه اولی، طی تحقیق مذکور و پس از گذراندن مراحل مقیاس سازی (تعیین روایی و پایایی آزمون) تهیه گردید و پرسشنامه دیگر قبلا توسط خانم مرضیه یعقوبخانی (1373) جهت انجام پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تهیه گردیده و در این تحقیق نیز پس از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج این تحقیق به شرح زیر بود:
الف) جاذبترین و محبوبترین الگوهای رفتاری نوجوانان عبارتند از: دوستان، والدین معلمین و در درجات بعدی ورزشکاران، هنرمندان و شخصیت های مذهبی، دانشمندان و شخصیت های تاریخی قرار دارند.
ب) مقایسه دو گروه مورد مطالعه (دختران و پسران نوجوان) با استفاده از مجذور خی، چنین روش ساخت که در هر دو گروه به ترتیب دوستان، والدین و معلمین از محبوبیت بیشتری برخوردارند. البته در مواردی نفوذ و تاثیر والدین و معلمین بیشتر است و در مواردی نقش و اثرگذااری دوستان بیشتر از سایر الگوها می باشد.
ج) میان دوپرسشنامه "الگویابی نوجوانان" و "شیوه های فرزند پروری" ضریب همبستگی 0.28 بدست آمد که در سطح 0.001، این رابطه معنی داری می باشد. این یافته حاکی از آن است که با مساله الگویابی نوجوانان، متغیرهای متعددی ارتباط دارند، یکی از متغیرهای همبسته شیوه های فرزند پروری می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):