برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت آشکارساز فتوکانداکتیو با نیمه هادی InSb به روش نازک کردنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: برق

پژوهشگران: 
رهنورد محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیرماه 1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

این پروژه مراحل در مختلف یک روش برای ساخت آشکارساز فوتوکانداکتیو با نیمه هادی ایندیوم آنتیموناید تدوین شد. مراحل مختلف ساخت مورد بررسی قرار گرفتند و در هر مورد روشهای مختلفی آزمایش و مناسبترین روش انتخاب شد. تلاش زیادی برای تکرار پذیر کردن روش انتخاب شده انجام شد و سرانجام با استفاده از این فرآیند تعداد هفت عدد آشکارساز ساخته شد. نتایج اندازه گیری آشکار کنندگی جسم سیاه نشان می دهد که آشکار کنندگی این آشکارسازها حدود ده برابر از آشکار کنندگی آشکارسازهای در دسترس پایین تر است. و این نیاز به ادامه تحقیق و بررسی و انجام آزمایشهای دقیق روی بعضی از فرایندها و اثر آنها روی خواص الکترونیکی سطح نیمه هادی دارد. بیشتر دستگاه های مورد استفاده در این پروژه در این مرکز ساخته شده و در زمان انجام این پروژه نیز مورد بازسازی و توسعه قرار گرفته اند.کلیدواژگان: آشکار ساز، مادون قرمز، فرایند ساخت، ایندیوم آنتیموناید

 
 
Title:

Fabrication of InSb Photoconductive Detector by Thinning MethodAbstract:

In this project a new method for fabricating InSb photoconductive detector has been developed. For each step in fabrication process a few methods considered and the most convenient method has been chose. By this method seven detectors have been fabricated. Results of black body directivity measurement showed that the directivity of these detectors is ten times les than the existing detectors.
Most of the instruments that used in this project are home made, and have been improved within this project.Keyword(s): Infrared, Photo–detector, Indium Antimonide (InSb), Photoconductive, Photo–electromagnetic, Photovol