برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت، نصب و راه اندازی واحد نیمه صنعتی گلیسرول و منواستئارات (GMS)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی

پژوهشگران: 
حاجی علی عسگری علی (مسئول طرح)
هرمزی فرامرز (همکار طرح)
کمبرانی مسعود (همکار طرح)
خلج مسعود (همکار طرح)
حسن زاده معصومه (همکار طرح)
فضایی فر مهرانگیز (همکار طرح)
ثقفی رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1378

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

واحد GMS جهت تولید گلیسیرین منواستئارات از گلیسرول و اسید استئاریک به همراه کاتالیزور سدیم گلیسرول اکساید طراحی شده است.
فرآیند به سه واکنش زیر نشان داده می شود:

اسید استئاریک+گلیسرین ®GMS+H2O

GMSاسید استئاریک+® GDS+H2O

GDSاسید استئاریک+® GTS+H2O

که در اینجا GDS، گلیسرین دی استئارات و GTS گلیسرین تری استئاریک می باشد. مشابه واکنش های فوق برای پالمتیک نیز رخ می دهد و محصول شامل آمیزه ای از مونو، دی و تری گلیسرید (استئارات و پالیمنات) می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

(Pilot Plant for G.M.S (Design, Installation and ProductionAbstract:

GMS which is known as mono stearin is a solid and waxy like material.
This material is mainly in the form of white or cream flakes with a mild greasy order. It’s affected by light and has melting point of 57-59. GMS is used as thickener and/or emulsioning agent in food, hugene drug or other industries.
This project by using the results of laboratory phase. Design and construction of pilot plant for production of GMS has been operated. The stages in the project include:
1- Principle and detailed Design the unit.
2- Purchasing and construction of required equipments.
3- Installation and setting out the unit.
All equipments have constructed by internal producers, so there wasn’t any foreign currency expense for operation of this project.
The equipments were so designed that this pilot can operate in a multifunctional manner. The equipments of this pilot unit were installed in University Jahad research center, situated in Haljerd near Kuraj city, and tentative production of this material has been done to come to an optimum production condition in four runs.
As a result, optimum production condition of this material was gained in 290oC with a mole ratio of 2:1 Glycerol to stearat Acid in the presence of sodium glycerol oxid catalyst.
Also, possibility of extra Glycerol reconsumption in later reaction, has drastically reduced the need of its recovery by distillation unit. Using Nitrogene gas with high purity to avoid the darkening of the product is suggested.Keyword(s):