برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقاومت به شوری و مصرف آب در گیاهان گز، پده، سفید تاغ و سیاه تاغگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
جوانشیر کریم (مسئول طرح)
کهندل اصغر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

مطالعات درباره مقاومت به شوری و مصرف آب در گیاهان گز، پده، سفید تاغ و سیاه تاغ که در گلخانه تحقیقاتی مرکز منابع طبیعی جهاد دانشگاهی واحد تهران انجام گردید به طور مختصر از این قرار است که مقاومت به شوری در هر چهار گونه از لحاظ زنده مانی تقریبا مشابه بوده ولی اختلاف های قابل توجهی بین آنها از نظر مصرف آب که رابطه مستقیم با میزان فتوسنتز و رشد دارد. در مقادیر مختلف نمک دیده شد که بارزترین تفاوتها به شرح زیر می باشد.
مصرف آب در پده در تیمار بدون شوری
Po به حداکثر خود رسیده و با زیاد شدن شوری از مقدار مصرف آب کاسته شده به طوری مقدار مصرف آب درسه گونه دیگر که جزو گیاهان هالوفیت هستند با مقدار مصرف آب در پده فرق می کند. گونه های اخیر بیشترین مصرف آب را در شوری 150 مول بر متر مکعب دارند و کمتر یا بیشتر از آن موجب کاهش مصرف آب و رشد می گردد.
دوگونه تاغ در حرارت و رطوبت نسبی که در گلخانه بود نشان داده که این دو گونه نمی توانند در استانهای ساحلی که دارای رطوبت نسبی بالا میباشد انتشار داشته باشند.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Resistance to salinity and water consumption in plants Tamrix sp, populus euphratica and haloxylon sppAbstract:

Studies about resistance to salinity and drought in plants such as Tamarix sp, Populus euphatica, Haloxylon persicum and Haloxylon aphyllum were done in research glasshouse of Natural Resources center of Tehran Jahad Daneshgahi, Resistance to salinity was the same in all species, but there were significant differences in terms of resistant to drought (water consumption).
Water consumption in poplus euphatica in without salinity treatment (Po) is maximum that it is minimized in 250 mole/m3 dilution. Amount of water consumption in three species (related to halophytes) had significant difference to populus euphatica. Explained species has the highest water consumption in 150 mole/m3 dilution (optimized point). Two species namely Haloxylon persicum and Haloxylon aphyllum with relative Temperature and humidity showed that they cannot be scattered in coastal provinces of high relative humidity.Keyword(s):