برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی و تعیین درصد اجزا اسانس دو واریته از گیاه بادرنجبویه(Melissa officinalis) (فاز دوم)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی

پژوهشگران: 
شکراله زاده علی (مسئول طرح)
زمانی میترا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی ماه 1377

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

دو واریته از یک گونه گیاه بادرنجبویه با نام علمی Melisa officinalis ارسالی از طرف گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی جهاد شهید بهشتی، از نظر میزان اسانس و ترکیبات تشکیل دهنده آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
دو نمونه شامل کولتیواهای:
نمونه 1:
M.Officinalis با منشا آلمان با کد 175
نمونه 2:
M.Officinalis با منشا ژاپن با کد 356
نمونه های گیاهی خشک یک ماه بعد از برداشت، شامل برگ و سرشاخه ها ابتدا جداسازی و سپس آسیاب گردید. 100 گرم نمونه آسیاب شده بروش
USP و با شرایط 1200 ml آب و شدت بخار 350 gr/h با استفاده از بالن دولیتری اسانس گیری به عمل آمد.
نمونه اسانس حاصل، خشک و سپس توسط اتیل استات برای تزریق به دستگاه
GC و GC-mass رقیق گردید.
نتایج حاصل نشان داد که:
درصد اسانس واریته یک بادرنجبویه (
0.25 درصد) به میزان 0.15 از بیشتر از مقدار اسانس واریته 2 (0.1 درصد) می باشد.
اجزا اصلی شناسایی شده در دو اسانس شامل لینالول، نرال سیترونلال، ژرانیال، ژرانیل استات، بتاکاریوفیلن، کاریوفیلن اکساید، آلفاهیومولن، آلفابیسابولول است. مجموع درصد این اجزا در اسانس واریته (1) مقدار
68.6 درصد و در اسانس واریته 2 به میزان 41.81 درصد می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Essential oil of two varieties of Melissa officinalis was extracted and their main components identified.
Variety No-1 is M.Officinalis from German- code: 175 and
No.2 is M.Officinalis from Japan- Code: 356
Dried plant samples were received from Research Group of Development of Medical plant (Japan Daneshgahi shahid Beheshti).
100 grams of powdered dry leafs (one month after harvest) were used for extraction of essential oil from two variety of plant with 1200 gr distillated water and 350 gr/h rate of Vapor. Extraction was done in accordance with USP method for about 2 hours.
The samples of essential oils from two different varieties were dried and diluted with ethyl acetate. The components of these samples were analyzed with GC and GC-mass.
Conclusions:
1. Amount of essential oil from variety No.1 (0.25% v/w) is more than No. 2 (0.1% v/w)
2. Main components of two variety of plant are linalool, neral, citronelal, geranial, geranyl acetate;
b- Caryophyllen, Caryophyllenoxide, a-humulene, a-Bisabolol, and weight percent of total main components are 41.81% for variety No. 1 and 68.6% No. 2 respectively. However the main component of both is caryophileneoxide.Keyword(s):