نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی کمی و کیفی زمینه ها و امکانات فرهنگی و تفریحی شهر اهواز از دیدگاه نوجوانان و جوانان (فاز اول)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: پژوهشی روانشناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

خروجی طرح: 
نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

این پژوهش در پی آن است تا مشخص کند که «آیا نوجوانان و جوانان شهر اهواز، از امکانات فرهنگی - تفریحی منطقه سکونت خود به طور اخص و شهر اهواز به طور اعم اطلاع دارند یا خیر؟ و اگر اطلاع دارند برآورد آنان چگونه است؟» در این فاز (یعنی فاز اول) اهداف ذیل دنبال شده اند:
الف: گردآوری، مطالعه و بررسی آثار، متون، و پژوهشهای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش
ب: تعیین ضرورتها و اهمیت موضوع پژوهش
ج: تئوریها و نظریه های تبیین کننده موضوع پژوهش که شامل نظریه های کنترل اجتماعی، یادگیری شناختی - اجتماعی و روانی - اجتماعی در خصوص رغبتهای فرهنگی - تفریحی نوجوانان و جوانان هستند. این پژوهش از نوع پژوهش زمینه یابی
(survey) است که جهت گردآوری دیدگاههای نوجوانان و جوانان اهوازی در مورد امکانات فرهنگی تفریحی شهر اهواز مورد استفاده قرار می گیرد.

 
 
Title:

Survey Of Quantity And Quality Of The Youth And Adolescent Opinion About Cultural- Recreational Background And Possibilities of The AHWAZ CityAbstract:

This research in intended to specify if the youth and adolescent of AHWAZ city do know cultural and recreational possibilities of their own district in particular and AHWAZ in general. If their answer is positive what their opinion will be?
The main goals of this phase are as follows:
A- collecting of data, study of data, works, literature and researches on the subject of the research which made in out country and abroad.
B- Describing importance of the subject of the research.
C- Theories specifying the subject of the research comprising social-control theory, social cognitive learning theory and psycho-social theory on cultural-recreational tendencies of the youth and adolescent.
This research is survey, which aim at providing the youth and adolescent opinion of AHWAZ city about cultural-recreational possibility ties of the city.Keyword(s):