برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اکولوژیک و تعیین درصد مواد موثره گیاهان واجد اولویت های دارویی- اقتصادی» «گیاه هوفاریقون (.Hyericum Scabrum L)»گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
مجاهدی سیدعلی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج طرح قابل واگذاری می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

بررسی بیولوژیکی گونهHypericum scabrum L. از نقطه نظر وضعیت اکولوژیکی و تعیین میزان ماده موثره هایپریسین موجود در آن از هدف های عمده این طرح بوده است:
گیاه
Hypericum scabrum L. از تیرهHypericeae و راسته Guttifereles می باشد. این گیاه دارای خواص دارویی و درمان از جمله صفرابر، مسکن اعصاب. ضدعفونی کننده، دفع کرم روده می باشد. بارزترین اثرات دارویی این گیاه مربوط به اثر ضد میگرنی و اثر ضد باکتریایی و ویروس؛ خصوصا در سال های اخیر ضد ویروس HIV می باشد. به منظور بررسی های اکولوژیک ابتدا ایستگاه های اکولوژیک مشخص گردیدند.
سه منطقه ای که به عنوان ایستگاه های اکولوژیک تعیین شدند عبارتند از:
1- ایستگاه کندوان، 2- ایستگاه شمشک، 3- ایستگاه کلجوب
قدرت ریشه دوانی در منطقه شمشک از دو منطقه دیگر، به علت وجود شیب تندتر، بیشتر بوده، بیشترین میزان نزولات مربوط به کندوان و کمترین این میزان مربوط به منطقه کلجوب است. پدیده های حیاتی گیاه (فنولوژی) در سه منطقه مذکور تقریبا دارای الگوی یکسان هستند. فقط شروع زمان پدیداری جوانه های اولیه رویشی و شروع مرحله زایشی به ترتیب در کلجوب، شمشک و کندوان تقدم دارد. وجود گیاهان مجاور همراه این گونه نشان از پتانسیل های تنوع گونه ای در هر سه منطقه دارد. لیکن این تنوع در شمشک از دو منطقه دیگر به طور قابل توجه ای بیشتر است. گونه هایی مانند:
Nepeta racemosa, Stachys Lavandulifolia در هر سه منطقه وجود دارند.
خاک مناطق از لحاظ عناصر موجود، فراوانی بیشتر پتاسیم و فسفر قابل جذب را نسبت به نیتروژن و کربن از خود نشان می دهد. خاک در هر سه منطقه تقریبا قلیایی بوده و
pH آن در محدود 8-7 قرار دارد. لذا به نظر می رسد که گیاه در خاک های تقریبا قلیایی رشد قابل ملاحظه ای از خود نشان می دهد. محدوده ارتفاع قابل قبول با پراکنش محسوس گیاه را می توان بین 3000-1900 متر نشان داد. همچنین شیب های ملایم بین 10-0 درصد بهترین وضعیت را برای رشد بهتر گیاه از خود نشان می دهد. قدرت ریشه دوانی گیاه ارتباط روشنی با شیب و رطوبت خاک داشته و دیده می شود. که گیاه تا عمق 60 سانتی متری هم قدرت ریشه دوانی از خود نشان می دهد.
در نهایت میزان ماده موثره هایپریسین به دست آمده از نمونه های هر سه منطقه، که به روش دقیق
HPLC تعیین گردیده است. میزان بالاتری را در نمونه های منطقه کلجوب (0.71 mgr/gr) به وزن خشک نسبت به دو منطقه دیگر نشان می دهد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

This study was carried out to investigate the ecological condition of Hypericum scabrum L. in the three regions of Iran In addition, determination of the effective substance "Hypericin" from this species was also the other aim of this investigation Shemshak region is located of the North of Tehran, with altitude about 2500 m above the sea level. The climate of the region is between Mediterranean and semi humid. The area that this species has occupied in this region is about 17%. The first vegetative buds appeared in the end of February.
Kaljoub region is located at the North-East of Lorestan province, with altitude about 2000 m above the sea level. The climate of the region is cold semi aried. The area coverage that this species has occupied in this region is about 22%. The first vegetative buds appeared in the end of January.
Kandovan region is located at the South–West of Mazandaran province, with altitude about 3000 m above the sea level. The climate of the region is between cold semihumid and cold humid. The coverage area is about 44%. The first vegetative buds appeared in the middle of March. There were more than twenty species along with Hypericum scabrum L. in each region, however diversity species in Shemshak region was more considerable than two other region. Nepeta recamosa, Stachys lavandulifolia, Geranium tuberosum, Achillea spp., Dianthus spp. And Tulipa spp. Were common to all three regions. Soil pH in these regions was low basic, between 7 and 8. Hypericin was extracted from samples using succelet and its amount was determinated by HPLC. The highest amount of Hypericin was found in the samples collected from Kaljoub, with the average of 0.71 mg/gr of dry weight.Keyword(s):