برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اثرات Co-Culture بر روی کیفیت جنین حاصل از انجماد (جلد دوم)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی نازایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1377

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج آن مقاله های زیر تهیه شده است:
«تاثیر سلول Vero بر رشد جنین موش در محیط کشت» چاپ شده در مجله «پژوهش در پزشکی» سال 1376

((Evaluation of Relation Ship Between Parameters of Spermogram in Fertilization and Fregnacy Rate intra Cytoplasmic Sperm Injection))

ارائه شده در «کنگره نازایی خاورمیانه» بحرین سال 1995


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

علیرغم مطالعات زیادی که در دهه های اخیر پیرامون بهبود روشهای انجماد و ذوب جنین انجام شده و پیشرفتهای حاصل از آنها هنوز میزان زنده ماندن جنین ها و متعاقب آن رشد و تکوین جنین های منجمد شده کمتر از جنین های منجمد نشده است. از سوی دیگر پژوهشهای سال اخیر نشان داده که کشت همزمان جنین پستانداران با سلولهای پیکری به افزایش توان رشد و تکوین جنین در محیط کشت می انجامد. در پژوهش حاضر توان با سلولهای Vero در فراهم آوردن شرایطی که بتوانند جنین های منجمد - ذوب شده موش را به مرحله بلاستوسیت ثانویه برسانند ارزیابی شده است.
آزمون اول: جنین های هشت سلولی موش پس از انجماد به روش کند در حضور پروپاندیول و سوکروز با سرعتهای مختلف (4، 20، 45، 125، 440 درجه سانتیگراد در دقیقه) ذوب شدند و رشد و تکوین آن ها بررسی شد. نتایج نشان داد که سرعت
440oC دقیقه مناسبترین سرعت ذوب است.
آزمون دوم: به منظور پیداکردن مناسبترین مرحله تکوین جنین برای مراحل بعدی پژوهش، جنین های یک، دو، چهار و هشت سلولی موش به کندی منجمد و با سرعت
440oC در دقیقه ذوب شدند.
نتایج نشان داد که جنین های یک سلولی درصد زنده ماندن بالایی دارند ولی بدلیل ایست تکوینی درمرحله دو سلولی متوقف می شوند. همچنین جنین های دو سلولی درصد زنده ماندن خوبی دارند ولی رشد و تکوین بعدی آنها بدلیل تاثیرات منفی انجماد و ذوب کاهش می یابد.
آزمون سوم: جنین های یک و دو سلولی موش در محیط
RPMI دارای سلول Vero و بدون سلول Vero (گروه شاهد) کشت داده شدند و نتیجه رشد و تکوین دو گروه با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که جنین های یک سلولی در محیط دارای سلول Vero بهتر از گروه شاهد از مرحله دو سلولی گذر کرده اند ولی تکوین نهایی آنها (تبدیل به بلاستوسیست ثانویه) در دو گروه تقریبا برابر بود. جنین های دو سلولی در حضور سلولهای Vero رشد بهتری داشتند و تعداد زیادتری ازجنین های گروه آزمون به مرحله خروج از زونا رسیدند (P<0.001).
آزمون چهارم: جنین های دو سلولی منجمد شده موش پس از ذوب به محیط دارای سلولهای
Vero و بدون سلول Vero منتقل شدند و رشد و تکوین بعدی آنها بررسی شد. نتایج نشان داد که کشت همزمان سلولهای Vero با جنین منجمد - ذوب شده به تکوین بهتر جنین ها منجر شده است. تعداد زیادتری جنین در گروه کشت همزمان به بلاستوسیست ثانویه (P<0.001) و مرحله خروج از زوناپلوسیدار رسیدند (P<0.0001). از یافته های پژوهش حاضر می توان دریافت که کشت همزمان ابزار مفیدی برای بالا بردن توان تکوین جنین پستانداران است و این ابزار بخصوص زمانی که شرایط کشت نامناسب باشد و یا جنین تحت استرس باشد (مانند اثرات منفی انجماد و ذوب) بسیار کارآمد خواهد بود.کلیدواژگان: کشت همزمان، سلول Vero، جنین مرحله پیش لانه گزینی موش، انجماد کند و ذوب سریع، 1-2 پروپاندول، سرعت ذوب، مرحله تکوین جنین

 
 
Title:

(Co-Culture Improve The Quality of Cryopreserved Embryo (Vol:2Abstract:

Despite many investigations conducted to improve the methods of embryo cryopreservation, yet the rate of survival and subsequent development to expanded blastocyst is lower in cryopreserved embryos comparing to non-frozen embryos.
Recent studies on coculture of mammalian embryos with somatic cells have shown that coculture systems may improve development of preimplanation mammalian embryos in vitro.
Present investigation was carried out to study the effect the vero cell coculture on development of frozen-thawed mouse 2-cell embryos toward blastocyst transformation.
Experiment one: Eight cell mouse embryos were frozen slowly with 1-2 propandiol and sucrose. Frozen embryos were thawed at different thawing rates; 4, 20, 45, 125 and 440oC/min. results show that more embryos survive and develop to expanded blastocyst if frozen embryos are thawed at 440
oC/min.
Experiment two: To find out which developmental stage of mouse embryo is more resistant to cryopreservation condition. One, 2, 4 and 8-cell embryos were frozen slowly and thawed rapidly (440
oC/min). after culture in medium subsequent development was assessed. Results show that although the rate of survival for one cell embryos was higher but due to developmental block embryos ceased development at 2-cell stage. in addition the rate survival for 2-cell embryos was rather good while subsequent development to expanded blastocyst was much lower than control (P<0.000), Four-cell and 8-cell embryos (P<0.0001).
Experiment three: One and two sell embryos were cultured in RPMI with and without Vero cells, for 4 and 5 days respectively. Present data show that more one cell embryos developed beyond 2-cell stage. However, subsequent development to morula and expanded blastocyst was nearly equal in experiment and control group. In addition, more cocultured 2-cell embryos developed to expanded blastocyst and hatched comparing to control (P<0.001).
Experiment four: Frozen-thawed 2-cell embryos were cultured in RPMI with and without Vero cells. Subsequent development to expanded blastocyst and hatching was studied. Results indicated that frozen-thawed 2-cellKeyword(s):