برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین عوامل موثر در انتخاب رشته های تخصصی توسط فارغ التحصیلان دوره دکتری پزشکیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
وثوق تقی دیزج احمد (مسئول طرح)
طوسی حسن (همکار طرح)
توجهی شهرام (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

عدم تناسب بین نیازهای کشور به نیروهای متخصص پزشکی و علاقه فارغ التحصیلان دوره عمومی پزشکی به رشته های تخصصی مشکلاتی را در امر درمان هموطنان ایجاد نموده است.
این امر در سایر کشورهای جهان نیز با درجات متفاوتی مشاهده می گردد. در این پروژه جهت تعیین عوامل موثر در انتخاب رشته تخصصی توسط فارغ التحصیلان دوره دکتری پزشکی، 1438 داوطلب شرکت در آزمون ورودی دوره دستیابی در سه دانشگاه تهران در سال 1374 که به پرسشنامه پاسخ مطلوب داده بودند، بررسی گردیدند.
439 نفر (30.5%)‌ را زن و 999 نفر (69.5%) را مرد تشکیل داده و 80% آنها کمتر از 30 سال سن داشتند که شاید بهمین دلیل سن نقشی را در انتخاب ایفا ننموده اند، اما جنسیت نقش مهمی را در تمامی انتخابها (از اول تا سوم) دارا بوده است
(P<0.05). مسوولیت فرد در مقابل اجتماع، پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و فرهنگی ایشان و امکان ارایه خدمات بیشتر به افراد نیازمند مورد توجه بسیاری از آنان بوده است. در زمینه انتخاب دانشگاه مربوطه نیز مجهز بودن بیمارستانها و اعتبار علمی دانشگاه، بیش از سایر موارد مدنظر بوده است. نکته دیگر آنکه اکثریت افراد فراهم بودن امکانات تحصیلی فرزندان و امکان بالا بردن سطح اطلاعات علمی و بازآموزی خود را، عواملی موثر در انتخاب محل کار آینده خود دانسته اند و سرانجام این بررسی نشان داد که بسیاری از داوطلبان علیرغم مطالب عنوان شده از سوی خودشان در پرسشنامه ها، به رشته های غیرضروری برای سطح اولیه درمانی گرایش داشته اند.
لازمه تغییر این رویه و توزیع بهینه پزشکان، توجه بیشتر به نیازهای پزشکان کنونی و دادن آگاهی بیشتر به داوطلبین و فراهم نمودن تسهیلات ویژه جهت انتخاب رشته های مورد نیاز است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

The disproportion between the demands of the country for the medical specialists and GP’s inclination to the specialized courses has given rise to some problems for the treatment of the people.
More or less, this can also be discerned in the other countries of the world. To determine the effective factors on the GP’s to select the specialized courses, a questionnaire was handed out among 1438 applicants performing on entrance examination of an assistance course in three branches of the Tehran Universities, and the answers were accordingly studied in this research.
The sample consisted of 439 women (%30.5) and 999 men (%69.5), the %80 of which were under the age of 30 and this may account for the reason why the factor of age has had no effect but sex has played a significant role in all the applicant’s priorities (from the first, to the third one), (P<0.05).
A large number of the applicants showed that the responsibility toward the society, accountability to social and cultural requirements and also readiness for offering more service to the needy people were matters of concern for them. To select their favorite university what proved to be of a greater importance among all, was the equipment of the hospital and the scientific reputation of the university, Besides, most of the applicants clamined that the most important factors to choose their future workplaces were the availability of the educational facilities for their children, the possibility of improving their scientific knowledge and retraining themselves. Finally, this research managed to prove that a great many applicants in clined to the dispensable courses for the basic levels of the treatment, notwithstanding what they had written on the questionnaire. To change such an inappropriate situation, it seems some necessary measures such as the optimized distribution of the physicians, paying more attention to the needs of the present physicians, providing the applicants with more information and offering them special facilities to choose the required courses ought to be taken.  Keyword(s):