برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه سازگاری اجتماعی و سلامت روانی جانبازان شاغل و غیرشاغل شهر اهوازگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: پژوهشی روانشناسی

پژوهشگران: 
صباغ عبدالمجید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1377

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و نتایج آن قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

تحقیق حاضر در پی آن است تا مشخص نماید آیا بین جانبازان شاغل و غیرشاغل شهرستان اهواز از لحاظ جنبه های مختلف سازگاری اجتماعی و سلامت روانی تفاوت وجود دارد یا خیر.
این پژوهش از 2 فرضیه اصلی و چند فرضیه فرعی تشکیل شده است که فرضیه های اصلی عبارتند از:
1- جانبازان شاغل با درصدهای مختلف نسبت به جانبازان غیرشاغل با درصدهای مختلف از لحاظ جنبه های مختلف سازگاری اجتماعی با هم تفاوت هایی دارند.
2- جانبازان شاغل با درصدهای مختلف نسبت به جانبازان غیرشاغل با درصدهای مختلف از لحاظ زمینه های سلامت روان با هم تفاوت دارند.
آزمودنی های این پژوهش متشکل از 240 نفر از جانبازان شاغل و غیرشاغل شهرستان اهواز بودند که در چهار گروه به روش تصادفی انتخاب شدند. این گروهها عبارتند از 1- زیر 25% 2- 25% تا 39% 3- 40% تا 49% 4- 50 درصد به بالا.
ابزارهای این پژوهش شامل آزمون سازگاری اجتماعی
(S.A.S) و آزمون SCL 90-R می باشد. اعتبار و پایایی این آزمونها از طریق روشهای آماری همبستگی پیرسون و روش تنصیف و آلفای کرانباخ به دست آمد.
طرح تحقیق یک طرح علی پس از وقوع است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار، و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از تحلیل واریانس یک عاملی و دو عاملی استفاده گردید. در تمام مراحل تجزیه و تحلیل سطح معنی داری 0.05 انتخاب شد. نتایج حاصل نشان داد که به طور کلی بین گروههای شاغل و غیرشاغل جانبازان با درصدهای مختلف از لحاظ زمینه های سازگاری اجتماعی و سلامت روانی و بین جانبازان شاغل از لحاظ سازگاری شغلی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بنابراین با توجه به یافته های حاصل فرضیه های اصلی تایید نشدند.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Comparison of the Social Adjustment and mental health of the employ and unemployed war handicapped people of Ahwaz cityAbstract:

This research in for showing that, if there is any difference between the war handicapped people who are employed and those who are employed of Ahwaz city in different aspects of social adjustment and mental health.
This research has two main hypothesis and several derivative hypothesis that the main hypothesis are as followed:
1- The war handicapped people who employed with various percent to compare with the unemployed war handicapped people with various percent are different in the aspects of social adjustment.
2- The employed war handicapped people with different percent in comparing with the unemployed war handicapped people with different percent are different in the grounds of mental health.
The subjects who were examined are about 240 of the employed and unemployed war handicapped people from Ahwaz, that all were choosed by random selection in four groups. The groups are as followed.
1- Under %25.2-%25 to %39.3-%40 to %49.4-Above %50.
The instruments for this research, is Social Adjustment Scale (S.A.S) and test of SCL, 90-R. The validity and reliability of these has been prepared by method coefficient correlation of person and method of half-split and cronbach alpha.
The design of this research is a causal or expost factor design. For analyzing of the data we used the mean and standard deviation of descriptive statistic methods and for inferential analysis of data from one & tow-way analysis of variance. During all of the steps of analyzing, it was %5 level of significance which is choosed.
The consequences have showed that in general among the employed and unemployed groups of war handicapped people with the different percents in aspects of social adjustment grounds and mental health, and among the employed war handicapped people in aspect vocational adjustment, there is not and significant difference between them. According to this findings, the main hypothesizes were not accepted.Keyword(s):