برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی آثار و تبعات اقتصادی - اجتماعی سیاست آزادسازی و خصوصی سازی در صنعت درمان کشورگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: تخصصی علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

هدف اصلی از تحقیق حاضر، بررسی پیامدهای احتمالی تاثیرات سیاست های تعدیل اقتصادی بر روی بخش درمان چه به طور مستقیم، و چه غیر مستقیم بوده است.
دامنه بحث این تحقیق محدود به سطح دوم از خدمات پیشگیری یعنی خدمات درمانی بوده است. در بررسی های انجام شده ابتدا تحولات ساختاری و سازمانی در رهگذر تغییرات نظام قانونی بخش مطالعه و ارایه شده است. در ارزیابی پی آمدهای سیاستی متعاقب اجرای سیاست های تعدیل، تعهدات و اختیارات موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی به ویژه سیاست خودگرانی بیمارستان ها ملاک و تمرکز اصلی مورد توجه مطالعه به ویژه در رابطه با بررسی آثار مستقیم بوده است.
در بخش بعدی بازار خدمات درمانی ایران به تفکیک تخمین تقاضا به روش رگرسیونی، و وضعیت عرضه خدمات در قلمرو کلان و مناطق عمده به صورت آماری و توصیفی مورد تحلیل قرار گرفته است.
در تابع تقاضا، تاثیر شاخص های مستقلی همچون نرخ باسوادی جامعه، هزینه های دولتی تخصیصی به خدمات بهداشتی چه بابت بهداشت و درمان و چه بابت بیمه های درمانی دولتی، شاخص بهای خدمات بهداشتی و درمانی و سطح درآمد مصرف کنندگان بر روی متغیر وابسته هزینه های بهداشتی درمانی (مصرف) ارزیابی شده است.
در بحث تقاضا، نتیجه عمده این بوده که کاهش بهره مندی از ظرفیت های در دسترس در دهه های هفتاد در مقایسه با دهه 60 به دلیل رهاسازی نسبی (و نه البته کامل) شاخص بها برای مصرف کنندگان ایجاد شده است.
از مهم ترین یافته های بخش عرضه نیز این بوده که در حالیکه عدم برابری در دسترسی به خدمات در مناطق مختلف کشور، محدودیت اصلی و عمده تلقی می شده است، لیکن متاسفانه به دنبال سیاست های تعدیل نه تنها این چالش رفع نشده بلکه تشدید شده است.
ویژگی های نظام مراقبت های خدمات درمانی و بهداشتی کشورهایی نظیر هلند، کانادا، ژاپن، آلمان و رویکردهای اصلی در اصلاح نظام های بهداشتی درمانی و بیمه های تندرستی در کشورهایی نظیر هلند، ژاپن، آسیا و اقیانوسیه و بلژیک، و هم چنین اصلاحات ناشی از اجرای سیاست های آزادسازی و خصوصی سازی در بخش های کلان و خرد اقتصادی، موضوع بررسی بخش سوم بوده که حسب بررسی های مقایسه ای مشخص گردیده که سوای بهبود نسبی رقابت در سیستم های بیمه درمانی بیسمارکی مثل هلند، آلمان و ... هیچیک از آنها تجربیات حاکی از آزادسازی و خصوصی سازی در بخش های درمانی را نداشته و تایید نمی نمایند.
بالاخره برخی نتایج کارکردی این سیاست ها، طی دهه اخیر بر روی توسعه تخت های بیمارستانی، هزینه احداث تخت و ... در ایران ارایه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

The effect and influences of Liberalization and privatization on Health Care Sector as an Industry.
The main Target of This Survey is to highlight both direct and indirect consequences of economic liberalization Policy performance on the health sector. The extension which is considered in this project is constrained to just second level of preventionary activities, Namely care at the services.
First stage of this Research we try explain the fundamental and constitutional progress in legal environment of health sector and to focus on the restructure and reorganizing changes in due cours of these developments. And of social interest is to demonstrate how high supervision and most duties have Concentrated in health care and Medical Education Ministry.
For evaluation the contributions of Economical Adjustment policy execution, we have regarded. The commitment and authorities which are subjects of public Health care Services Law, and particularly Jmospital Autonomy Policy, which was new central direction on that low.
Iran Health care Market study is Also described separately in demand and supply sides.
For demand we have estimated a regression function for some independent variables such as: rate of literacy in the community, Public costs allocated both for Health (Prevention) activities and Public Insurance, families private income and ultimately price Index of the sector. The main outcome was that beneficiating trend from available capacities and possibilities has diminished in the seventh decade in comparison with sixtieth decade, as of relative releasement in prices control in the late yeats of 70th.
In the assessment of providing, it has been determined that disequity and unfairness in distribution of capacities among different regions were the most particular important constraint factors across the country.
And unfortunately it did not only promote in the years following deregulation policy function, but also it was exacerbated due to more expensive cost requirements.
At the same Time, As a result of reviewing some health care systems in various countries worldwide such as: Netherland. England, Japan, Germany, and also examining the reforming Health care and Health Insurance orientation., one could infer that none of these experiences confirm and agree with implementation of these policies in health systems as general. Just Bismark Health insurance systems that one may exclude their improvement to a little bit of promoting competition in accessing the Insurances others has refused deregulation policy presentation and performance in the field of health activities.Keyword(s):