برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه آزمایشگاهی حامل برای سویه انتخابی باکتری ریزوبیوم همزیست با نخودگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
ستاری مرتضی (مسئول طرح)
اولیا پرویز (همکار طرح)
هدی حسن (همکار طرح)
صداقت مریم (همکار طرح)
شریفی مظفر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

استفاده از کودهای بیولوژیک، بحثی است که از مدتها پیش مطرح شده و همواره به عنوان یک جایگزین مناسب برای کودهای شیمیایی ذکر می شود. یکی از ضروریات تولید کودهای بیولوژیک استفاده از سویه های بومی و تولید حامل براساس منابع طبیعی همان کشور است. براین اساس به عنوان اولین گام یافتن منابع طبیعی و فرمولاسیون مناسب برای تولید حامل است.
در این مطالعه ابتدا چندسویه ریزوبیوم از مناطق کشت دیم جدا گردید و سپس حامل با ترکیبهای معین و دانه بندی های متفاوت را با باکتری تلفیق کرده و نتایج در شرایط آزمایشگاهی از نظر قدرت نگهدار باکتری و تولید گرهک مورد بررسی قرار گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Lab Scale Production of Carrier for Selected Strain of Symbiotic Rhizobium with Cicer arietinumAbstract:

Symbiotic nitrogen fixation between legumes and Rhizobia is on of the most important and interested subjects in agriculture. To perform this process in a controlled, Rhizobium inoculants, composed of bacteria and carrier are used.
Isolation of Rhizobium strains in Cicer arietinum field under cultivation in Iran started on October 1996. The objects of this study were to prepare suitable Rhizobium inoculant as a biological fertilizer. By standard isolation as describedon ICARDA manual, 1993,5 Rhizobium strains isolated. These isolates have been used to assess their ability to nodulate Cicer arietinum plant in-vitro conditions, by suggested carrier.Keyword(s):