برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اقتصادی زمینه های سرمایه گذاری در برخی از صنایع منتخب کشاورزیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
ضرغامی مصطفی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی ماه 1382

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

مطالعات تجربی در زمینه ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری درصنایع تبدیلی کشاورزی و تقویم کمی شاخص های مربوط در این صنایع، توسط برخی محققان انجام گرفته است. وجه مشترک اغلب این مطالعات، وجود پیش فرض ساختار گذشته و موجود بخش کشاورزی و نیز ثبات روابط متقابل این بخش با بخش های دیگر اقتصادی به ویژه، بخش صنعت است. به عبارت دیگر، در این گونه از مطالعات شاخص های مورد نظر با هدف تبیین وضعیت موجود و محاسبه هزینه ها و منافع حاصل از سرمایه گذاری اندازه گیری شده و عواملی را که به طور بالقوه قادر است. ساختار گذشته و موجود این بخش را تغییر دهد و به تبع آن این شاخص ها را با تغییر مواجه سازد، کمتر مورد ملاحظه و توجه قرار گرفته است.
در این مطالعه، موانع بخش کشاورزی در قالب ادبیات توسعه روستایی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و این موانع در چارچوب نقاط ضعف استراتژی های ملی برای مناطق روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی ریشه یابی گردیده از جمله مصادیق این موانع، معضلات مربوط به صنایع تبدیلی کشاورزی است که به اولویت بالاتر و به شکلی پررنگ تر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
در فاز اول این طرح پیشینه مطالعات در زمینه ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی که توسط نهادهای مختلف ویا موسسات پژوهشی و دانشگاه ها انجام پذیرفته است، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این راستا، نقاط قوت و ضعف این مطالعات و در یک طبقه بندی منظم از این مطالعات، زمینه برای اجرای فاز بعدی مطالعه فراهم آمده است.
بررسی نقاط ضعف برنامه های توسعه روستایی در کشور مشخص شده، شناخت پتانسیل های بالقوه در مناطق روستایی با تاکید بر روابط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی، زمینه را برای ارائه پیشنهادها در برنامه ریزی های توسعه روستایی فراهم می آورد. اجرای این سیاست ها، موجب تحولات ساختاری عمیق در این مناطق خواهد گردید و این تحولات قادر است شاخص های موجود ارزیابی سرمایه گذاری را دچار تغییرات اساسی نماید. برای شناخت عواملی که به طور مثبت بر این شاخص ها تاثیر می گذرند و نیز شناسایی عواملی که موجب گردیده انگیزه های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن را کاهش دهد، آگاهی از وضعیت کنونی و مقادیر شاخص ها از اهمیت زیادی برخوردار است. مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل تحقیقات قبلی انجام پذیرفته در این زمینه، پیش نیاز نیل به ریشه یابی موانع توسعه روستایی و تحلیل عوامل موثر برون زا بر این شاخص هاست.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):