برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اکولوژیک و مقایسه ماده موثره ضدمالاریایی آرتمیزینین در گیاه درمنه خزری (.Artemsisa annua L)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: پژوهشی جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
زینالی امینه (مسئول طرح)
زارع حبیب (همکار طرح)
کریمی فرح (همکار طرح)
نظری فاطمه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج طرح قابل واگذاری است. ارائه یک مقاله از طرح مذکور.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

آرتمیزینین یک ترکیب سزکویی ترپن لاکتونی با گروههای پراکسید داخلی متعلق به گروه کاردینان و فرمول تجربی C15H22O5 می باشد که اولین بار توسط دانشمندان چینی بوسیله GC/Mass اجزای آن تجزیه و تفکیک شده است. این ماده به صورت طبیعی در گیاه Artemisia annua L. یافت می شود.
ماده مزبور در سر شاخه های گدار جوان گیاه به مقدار بیشتری نسبت به قسمتهای دیگر گیاه وجود دارد. این ترکیب به عنوان یک داروی ضد مالاریا شناخته شده است که بر انگل مولد بیماری مالاریا (پلاسمودیوم) و مخصوصا بر روی سوش فالسیپارم که نسبت به داروهای دیگر ضد مالاریا مثل کلروکین مقاوم است اثر می گذارد. استفاده از
Artemisinin در طب سنتی چین برای درمان تب بیماران مالاریایی به سال 340 میلادی می رسد و اولین گزارش استفاده از (Artemisinin) Artemisia annua L. در طب سنتی 168 قبل از میلاد می باشد.
در این پژوهش سرشاخه های گیاه
Artemisia annua L. در مراحل مختلف رشد گیاه در مناطقی از شمال ایران که رویشگاه طبیعی این گیاه می باشد، جمع آوری شد و برای سنجش میزان کمی و کیفی آرتمیزینین آز‍مایش شد. تیپ های رویشی گیاه A.annua و تراکم آن در ایستگاههای نمونه برداری مطالعه و بررسی شد.
شرایط اقلیمی نقاط مورد مطالعه در پژوهش با استفاده از اطلاعات حاصل از آمار نامه های هواشناسی با انتخاب نزدیکترین ایستگاه به محل نمونه برداری مطالعه و بررسی شد. خاک ایستگاههای نمونه برداری نیز جمع آوری و مورد آنالیز برای بررسی فاکتورهای مورد نیاز قرار گرفت. فنولوژی گیاه به صورت ماهیانه بررسی شد. برای سنجش میزان تغییرات آرتمیزینین ایستگاههای نمونه برداری پس از تهیه عصاره خام آرتمیزینین با روشهای تخصصی مشتق سازی شده و با استفاده از
HPLC-UV مقدار آن و میزان تغییرات آن نسبت به دوره رشد و رویش گیاه و همچنین میزان تغییرات آن در مناطق جغرافیایی مختلف و نسبت به ارتفاع سنجیده شد. با استفاده از نرم افزار MSTAT-C نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بررسی ها نشان می دهند بیشترین مقدار آرتمیزینین در چمستان و درست قبل از گلدهی (جوانه های زایشی تشکیل شده اند) مشاهده شد. بررسی ها نشان می دهد که ارتفاع تاثیر معنی داری بر کمیت و کیفیت آرتیمیزنین ندارد و مهمترین عامل موثر در تغییرات آرتمیزنین مراحل رشد گیاه می باشد. همچنین به نظر می رسد با توجه به اینکه محل جمع آوری گیاه نیز بر میزان تغییرات معنی دار آرتمیزنین موثر می باشد عناصر خاک و اقلیم نیز از عوامل موثر بر کمیت و کیفیت آرتمیزینین می باشند که نیاز به بررسی های بیشتر دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):